Đưa NQ của Đảng vào cs

Huyện Yên Lạc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tôn giáo trên địa bàn huyện.

Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, được cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện và các xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn Ban trị sự Phật giáo, Ban hành giáo xứ, Ban hành giáo họ đạo công giáo và các cơ sở tín ngưỡng thực hiện đăng ký chương trình hoạt động đảm bảo đúng quy định; khi tổ chức hoạt động đều có báo cáo và được sự đồng ý của của cơ quan có thẩm quyền. Việc quản lý các hoạt động của các linh mục, tu sỹ, tín đồ đạo công giáo; tăng ni sư, tín đồ phật tử của đạo phật và các hoạt động lễ hội tại các cơ sở thờ tự trong huyện đều có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng của huyện và của UBND các xã, thị trấn; do vậy, mọi hoạt động diễn ra trật tự, nề nếp, đúng với chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nói chung và công tác tôn giáo nói riêng như: Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành TW (khóa IX) về công tác tôn giáo; Kết luận số 08 của Ban Bí thư về xây dựng cốt cán trong tôn giáo; Thông báo Kết luận số 148 của Bộ Chính trị về giải quyết vấn đề đất đai, cơ sở thờ tự liên quan đến tôn giáo; Chỉ thị 1940/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo...; đồng thời kịp thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nắm bắt tình hình tôn giáo, giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân, trong đó có nhân dân tôn giáo ngay từ cơ sở; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo hợp pháp chính đáng của nhân dân theo đúng chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Các chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tôn giáo và nhân dân theo đạo đều rất phấn khởi tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo được sự đồng thuận trong các tầng nhân dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 2 tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động, đó là Đạo Phật và Đạo Công giáo. Đạo Phật giáo có ở 17/17 xã thị trấn; Đạo Công giáo có 7 họ giáo tập trung ở 4 xã (Yên Phương, Trung Kiên, Tam Hồng, Hồng Châu), dân số đạo công giáo có 404 hộ với 2.220 khẩu, chiếm khoảng 1,3% dân số toàn huyện; số người tham gia hội đoàn công giáo chức sắc, chức việc là 71 người; toàn huyện có 17 đảng viên là người theo đạo công giáo. Nhân dân lương, giáo trên địa bàn huyện sống đoàn kết, gắn bó, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng họ giáo tiên tiến.

Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, được cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện và các xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn Ban trị sự Phật giáo, Ban hành giáo xứ, Ban hành giáo họ đạo công giáo và các cơ sở tín ngưỡng thực hiện đăng ký chương trình hoạt động đảm bảo đúng quy định;  khi tổ chức hoạt động đều có báo cáo và được sự đồng ý của của cơ quan có thẩm quyền. Việc quản lý các hoạt động của các linh mục, tu sỹ, tín đồ đạo công giáo; tăng ni sư, tín đồ phật tử của đạo phật và các hoạt động lễ hội tại các cơ sở thờ tự trong huyện đều có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng của huyện và của UBND các xã, thị trấn; do vậy, mọi hoạt động diễn ra trật tự, nề nếp, đúng với chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Dân vận Huyện uỷ đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói chung và trong tôn giáo nói riêng, đẩy mạnh và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng các mô hình tự quản trong cộng đồng, xây dựng giáo xứ, họ đạo bình yên không có tai, tệ nạn xã hội; mô hình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội với phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, “kính chúa yêu nước” (họ giáo Dân Trù- Yên Phương; họ giáo Tràng Lan, Lan Tràng- xã Hồng Châu; họ giáo Thư Xá – xã Tam Hồng), phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trong tôn giáo tại chùa Biện Sơn, thị trấn Yên Lạc…, được các tín đồ, chức sắc, nhà tu hành thực hiện có hiệu quả, cùng với nhân dân trong huyện đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, thực hiện sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang và lệ hội, đã có sự chuyển biến tích cực, trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, chăn nuôi nâng cao năng xuất, chất lượng; tích cực tham gia vào các phong trào đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; tích cực ủng hộ xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần cùng với toàn huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2015 và đang tiếp tục giữ vững, nâng cao các tiêu chí mới; từ đó tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Công tác quản lý đất đai, các cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo trong những năm qua được thực hiện tốt theo quy định của pháp luật, không có tranh chấp đất đai xảy ra tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Trên địa bàn huyện hiện nay có 231 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng với tổng diện tích là 269.387,3m2; số cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 133/231cơ sở, trong đó: Cơ sở tôn giáo đã cấp 57/61 cơ sở, diện tích 115.586,3m2; Cơ sở tín ngưỡng đã cấp 76/170 cơ sở, diện tích 153.801m2. Việc sửa chữa, nâng cấp, xây mới các cơ sở thờ tự của tôn giáo trên địa bàn huyện hàng năm được hướng dẫn thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Việc quản lý và bảo vệ di tích, di vật, cổ vật được tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ, không có hiện tượng mất di vật, cổ vật tại các cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Công tác đấu tranh đảm bảo an ninh tín ngưỡng, tôn giáo, được cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tà đạo, đạo lạ như “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” và các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật làm ảnh hưởng đến an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; vì vậy hiện nay huyện Yên Lạc không có trường hợp theo đạo lạ trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới huyện Yên Lạc xác định tiếp tục tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở về công tác tôn giáo; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo nói riêng. Tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nguyện vọng của đội ngũ chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo; Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý Nhà nước đối với công tác tín ngưỡng, tôn giáo, quản lý đội ngũ chức sắc, chức việc tôn giáo theo quy định của pháp luật; quan tâm giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo đề nghị liên quan đến đất đai, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự theo quy định của pháp luật. Chủ động nắm chắc và xử lý ngăn chặn kịp thời các hoạt động tà đạo trái pháp luật trên địa bàn. Tăng cường vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân trong đó có đồng bào tôn giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới, giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp, phồn vinh và hạnh phúc./.

Nguyễn Khoa Văn

                                                            UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, 

                                                                            Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

 

Ngày đăng: 14/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*