Tin kinh tế

Yên Lạc thực hành tiết kiệm được 11.714 triệu đồng

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân về nội dung của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện ô tô công, thiết bị làm việc, năm 2019, huyện Yên Lạc đã tiết kiệm được 11.714 triệu đồng từ chi thường xuyên và giảm từ 1,4% - 5,16% giá trị sử dụng nguồn vốn trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.

 

Trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, huyện đã thực hiện bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng nguyên tắc tập trung, tránh dàn trải, tăng cường rà soát và nắm bắt tiến độ để các dự án được thực hiện một cách hiệu quả, tiết kiệm. UBND huyện cũng đã thực hiện giao quyền tự chủ tài chính năm 2019 - 2020 đối với đơn vị công lập thuộc lĩnh vực: sự nghiệp văn hóa, sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 17 UBND xã, thị trấn trên địa bàn. Hiện nay, các cơ quan đơn vị được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã chủ động trong việc sử dụng các nguồn kinh phí để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó đề cao các biện pháp tiết kiệm chi tiêu nhằm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và có điều kiện tăng cường cơ sở vật chất môi trường làm việc tốt hơn. Huyện thực hiện tiết kiệm tối đa chi cho: hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cử cán bộ CCVC đi công tác; chi cho tiếp khách, khánh tiết, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí. Nhờ vậy, trong năm 2019, toàn huyện thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên được 11.714 triệu đồng, trong đó kinh phí ngân sách cấp huyện tiết kiệm được 8.703 triệu đồng, kinh phí ngân sách xã, thị trấn tiết kiệm được 3.011 triệu đồng. Trong quản lý, sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, qua thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của 27 dự án, qua đấu thầu, chỉ thầu 53 dự án và qua 37 công trình (Hạng mục công trình) được thẩm tra, phê duyệt quyết toán, Yên Lạc đã giảm được từ 1,4 - 5,16% nguồn vốn ngân sách nhà nước từ các công trình đầu tư xây dựng cơ bản (tương đương giảm từ  1.488 triệu đồng đến 3.655 triệu đồng).

 

 

Huyện chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện quản lý và thực hiện mua sắm tập trung để tiết kiệm ngân sách và nâng cao tính đồng bộ, hiệu quả trong sử dụng trang thiết bị. Bên cạnh đó, Yên Lạc đã giao thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho 02 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 01 đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên, 01 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Đến nay, các đơn vị đã ổn định về tổ chức, bộ máy, biên chế và kinh phí hoạt động. Việc sử dụng biên chế trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được giao và theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm./.

  

                                                                                         Trần Biển

 

Ngày đăng: 10/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*