Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế

Từ năm 2016 đến nay, Ban thường vụ Huyện ủy đã bổ nhiệm, giới thiệu 58 đồng chí cán bộ ứng cử vào các chức danh. 100% cán bộ bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đều đảm bảo tiêu chuẩn, đúng quy định vào chức danh lãnh đạo quản lý được xây dựng.

 

          Những năm qua, huyện Yên Lạc luôn tích cực, chủ động từng bước cụ thể hóa một cách linh hoạt, sáng tạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế trong toàn hệ thống chính trị.

 

Trên thực tế, huyện Yên Lạc đã sớm tiến hành nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UB.MTTQ huyện; chức danh Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ huyện; thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp ở các xã Trung Nguyên và Đồng Văn. Việc nhất thể hóa, hợp nhất này vừa đảm bảo tinh giản, vừa đảm bảo sự giám sát của nhân dân đối với các tổ chức đảng và đảng viên, vừa tiết kiệm được nguồn lực và sự đóng góp của nhân dân. Mối quan hệ giữ cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể cũng có sự gắn kết chặt chẽ. Các chủ trương, nghị quyết dễ được cụ thể hóa, phân công rõ ràng, phối hợp tổ chức thực hiện thông suốt, khắc phục được tình trạng thiếu thống nhất giữa chủ trương lãnh đạo và tổ chức thực hiện, tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm, tội quan liêu, hành chính…

 

 

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của tỉnh ủy, Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI và Quyết định số 2713/QĐ-UBND của UBND tỉnh, huyện Yên Lạc đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế khối Đảng, đoàn thể và xây dựng Đề án tinh giản cán bộ, công chức, viên chức khối nhà nước, thực hiện lộ trình từ nay đến năm 2021 toàn huyện tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế được giao năm 2015. Để có những quyết định trên, huyện Yên Lạc đã rà soát tất cả tổ chức, bộ máy của cả cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp và các cấp cơ sở là chính quyền cấp xã, tổ chức tự quản ở cấp thôn, khu dân cư, khu phố. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ tuyên truyền, phổ biến, khảo sát đánh giá thực trạng của cả hệ thống các cơ quan từ huyện đến cơ sở cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và tổ chức thực hiện nghiêm túc của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn, Yên Lạc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, huyện Yên Lạc đã thực hiện tinh giản được 97/193 biên chế (tính đến tháng 5/2019) theo lộ trình đến năm 2021, đạt 48,2%; đã tinh giản được 154 phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố; số cán bộ hoạt động không chuyên trách đã tinh giản được là 938/929 người, vượt mức kế hoạch đề ra.

Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được huyện chú trọng thay đổi, cải tiến ngay từ bước đầu. BTV huyện ủy đã chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống quy định về công tác cán bộ như quy định số 04-Qđi/HU về phân cấp quản lý cán bộ trên địa bàn huyện, quy định số 05-Qđi/HU về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban thường vụ huyện quản ý, quy định số 06-Qđi/HU về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.  Phương thức, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý được cải tiến theo hướng đề cao trách nhiệm cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả công việc. Việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo các cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ, tính đồng bộ cũng như mối tương quan giữa trước mắt và lâu dài của đội ngũ cán bộ, có chú ý đến cơ cấu nữ. Căn cứ nhu cầu bổ nhiệm cán bộ, huyện Yên Lạc đã tiến hành quy trình bổ nhiệm cán bộ theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Việc bố trí sử dụng cán bộ được xem xét, đánh giá đúng năng lực thực tiễn và kiến thức chuyên ngành được đào tạo, bố trí đúng người, đúng việc, phát huy tốt năng lực, sở trường cán bộ; chỉ bổ nhiệm, bố trí cán bộ khi có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Khi bổ sung các chức danh lãnh đạo cơ quan đảng đã có sư gắn kết trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”. Từ năm 2016 đến nay, Ban thường vụ Huyện ủy đã bổ nhiệm, giới thiệu 58 đồng chí cán bộ ứng cử vào các chức danh. 100% cán bộ bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đều đảm bảo tiêu chuẩn, đúng quy định vào chức danh lãnh đạo quản lý được xây dựng.

Để đáp ứng yêu cầu của huyện, của tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới, huyện Yên Lạc đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp được xây dựng trên cơ sở quy hoạch của các cấp, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, đảm bảo sự liên thông, gắn kết giữa các cấp, các ngành, các đơn vị trong huyện. Việc đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ đảm bảo khách quan, dân chủ. Công tác kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ được thực hiện thường xuyên. Cấp ủy, HĐND, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Lạc đã triển khai nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 đảm bảo quy trình, mục đích, yêu cầu đề ra. Qua việc lấy phiếu tín nhiệm, cả 66 đồng chí cán bộ thuộc diện lấy phiếu đều có số phiếu tín nhiệm đạt trên 50%.

Với các giải pháp đồng bộ và toàn diện, những biện pháp chỉ đạo tập trung thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy các cấp, chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện từng bước được nâng lên. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở luôn được củng bố, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, nguyên tắc tập trung dân chủ được thực thi tốt hơn tác động tích cực đến khối đoàn kết, gắn bó của Đảng bộ. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 95%, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt từ 89%...

 

Trong thời gian tới, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ nhiệm nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, xây dựng, giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới./.

                                                                                                                                                                Thu Hằng

 

 

 

Ngày đăng: 09/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*