Đưa NQ của Đảng vào cs

Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huyện Yên Lạc

Với cách làm thận trọng, bài bản, huyện Yên Lạc đang từng bước sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC). Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, việc thực hiện Đề án 01 ở huyện Yên Lạc đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Quá trình hợp nhất Đài Truyền thanh huyện và Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Yên Lạc đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ

 

Nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của mỗi CB, CCVC, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện Nghị quyết 39 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Yên Lạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền,nhằm phổ biến sâu rộng các nội dung về mục tiêu, quan điểm, ý nghĩa và yêu cầu của công tác tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc đã xây dựng và ban hành các kế hoạch cụ thể, nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp, lộ trình tiến hành công tác tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương

Đến nay, huyện đã hoàn thành sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện; sáp nhập Đài Truyền thanh vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; hợp nhất lại Ban Quản lý dự án xây dựng công trình và Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện thành Ban Quản lý Dự án xây dựng và Phát triển cụm công nghiệp huyện Yên Lạc.

Đồng thời, thực hiện điều chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ về Trung tâm Y tế huyện quản lý; bãi bỏ Phòng Y tế huyện, chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND và UBND huyện; tiến hành sáp nhập các đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo, các tổ chức hội…

Việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn hành chính cấp huyện được thực hiện thận trọng, phù hợp nên đã giúp thu gọn các đầu mối, tăng hiệu quả làm việc.

Ông Văn Bình Trọng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện Yên Lạc cho biết: “Quá trình hợp nhất Đài Truyền thanh huyện và Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện thành một đầu mối đã giúp nâng cao năng lực của công tác lãnh, chỉ đạo; phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ; giảm một số vị trí cán bộ gián tiếp như: Kế toán, thủ quỹ. Sau hợp nhất, số lượng cán bộ lãnh đạo giảm còn 2 người.

Trước kia, do nguồn nhân lực còn hạn chế, vì vậy, khi tổ chức các giải thể thao, các chương trình văn hóa – văn nghệ quy mô lớn,Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện phải thuê thêm đơn vị trung gian hỗ trợ nhưng hiện nay, khó khăn này đã được khắc phục. Nhờ đó, kinh phí tổ chức các chương trình, giải đấu giảm xuống”.

Không chỉ ở khối hành chính cấp huyện, việc sáp nhập cũng được triển khai rộng rãi đến từng thôn, xã. Huyện đã giao cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát, xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước. Xã Trung Hà là địa phương đi đầu thí điểm tiến hành sáp nhập các đầu mối thôn dân cư với mục tiêu giảm từ 9 thôn xuống còn 4 thôn.

Theo Đề án 01, đến năm 2021 huyện Yên Lạc phải giảm 193 biên chế. Đến nay, toàn huyện đã tinh giản được 79 biên chế; đồng thời, giảm 938 cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; 35/162 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn thực hiện mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn.

Nhằm tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện. Đối với cấp xã, 2 địa phương là Đồng Văn và Trung Nguyên đã thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã .

Sau hơn 2 năm triển khai, việc thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở huyện Yên Lạc bước đầu đã đạt hiệu quả tích cực, đảm bảo sắp xếp đúng người, đúng vị trí, góp phần nâng cao năng lực của hệ thống chính trị; tăng hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm chi thường xuyên.

Trong thời gian tới, huyện Yên Lạc tiếp tục tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn; sáp nhập các thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện giảm số cán bộ hoạt động không chuyên trách để hoàn thành mục tiêu đến năm 2021 mỗi thôn, tổ dân phố có không quá 3 người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Đối với các tổ chức hội, thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật.

Theo: Quỳnh Hương (Báo Vĩnh Phúc)

 

Ngày đăng: 07/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*