Thời sự tổng hợp

Hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện Yên Lạc

Để người dân, tổ chức đến giao dịch thủ tục hành chính được thuận tiện nhất, Trung tâm Hành chính công huyện đã liên kết với Bưu điện huyện triển khai dịch vụ nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống bưu chính công ích, phối hợp với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đưa các thủ tục hành chính về tiếp cận điện năng vào bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện.

Trung tâm Hành chính công huyện Yên Lạc được thành lập theo Quyết định số 3312/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Lạc và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 24/4/2018. Trung tâm gồm 01 Giám đốc là Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND kiêm nhiệm và 08 công chức, viên chức các phòng chuyên môn: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Yên Lạc. Với cơ sở vật chất đủ đáp ứng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong thời gian qua, Trung tâm Hành chính công huyện Yên Lạc đã tích cực rà soát, cập nhập và giải quyết tốt các thủ tục hành chính theo quy định. Đến nay, Trung tâm đã cập nhập được 653 thủ tục hành chính. Để người dân, tổ chức đến giao dịch thủ tục hành chính được thuận tiện nhất, Trung tâm Hành chính công huyện đã liên kết với Bưu điện huyện triển khai dịch vụ nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống bưu chính công ích, phối hợp với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đưa các thủ tục hành chính về tiếp cận điện năng vào bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện. Cùng với đó, Trung tâm đã tích hợp phần mềm CMAX theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan và thường xuyên liên hệ, trao đổi với các sở ngành, tổ chức, cá nhân về các vấn đề phát sinh trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả nhằm đảm bảo quá trình thực hiện được thông suốt. Kết quả, từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận 2.595 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 97,18% số hồ sơ. Việc thu, quản lý phí, lệ phí tại Trung tâm Hành chính công huyện được thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Tuy nhiên hiện nay mô hình của Trung tâm Hành chính công huyện đang hoạt động kết hợp với mô hình một cửa của huyện; cán bộ, công chức, viên chức làm việc theo lịch, không thường xuyên tại Trung tâm Hành chính công huyện nên còn vướng mắc trong việc duy trì hai mô hình hoạt động song song. Để khắc phục tồn tại này, Trung tâm Hành chính công huyện đang kiến nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ tiêu biên chế cho huyện để có thể phân công cán bộ chuyên trách tại Trung tâm Hành chính công, cần có cơ chế hỗ trợ chế độ chính sách cho viên chức làm việc kiêm nhiệm tại Trung tâm./.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 27/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*