Đưa NQ của Đảng vào cs

Thi đua lập thành tích Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thông công tác Dân vận của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cách đây 89 năm, ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo "Dân vận" đăng trên báo Sự thật số 120 đề cập đến những vấn đề căn bản, trở thành kim chỉ nam trong đường lối lãnh đạo của Đảng, hoạt động của chính quyền, của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về dân vận và công tác dân vận. Xuất phát từ thực tế lịch sử có ý nghĩa chính trị to lớn đó, năm 1999, kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ viết bài báo "Dân vận", Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm là "Ngày Dân vận của cả nước".

Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10, một trong những ngày diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất là "Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng". Từ đó đến nay, ngày 15/10 hằng năm đã đi vào đời sống chính trị của Đảng và nhân dân ta, động viên, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị thực hiện tốt chủ trương của Đảng và lời dạy của Bác Hồ đối với công tác dân vận. 

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ và nhân dân trong huyện đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội: Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá; văn hóa, Y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của tỉnh Vĩnh Phúc; chính sách an sinh xã hội được quan tâm; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững ổn định. Hoạt động của hệ thống chính trị đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2010-2015) được huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, kết thúc năm 2015, huyện Yên Lạc được công nhận hoàn thành Chương trình xây dựng NTM, Chính phủ tặng Danh hiệu Huyện Nông thôn mới và tặng Cờ thi đua trong phong trào xây dựng NTM; Chủ tịch Nước tặng Huân chương lao động Hạng nhất lần thứ 2.

Đạt được những kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân và bài học rất quan trọng đó là làm tốt công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo của nhân dân, tôn trọng ý kiến của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thường xuyên quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giải quyết tốt mối quan hệ lợi ích của nhân dân với lợi ích của nhà nước.

 

 

Từ thực tiễn công tác dân vận của Đảng, bước đầu có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận ở huyện Yên Lạc đó là:

Một là, công tác dân vận phải luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện.

Hai là, công tác dân vận phải gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Ba là, thường xuyên quan tâm đến công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, gắn với thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm túc Quy chế Dân chủ ở cơ sở; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Bốn là, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ dân vận. Cán bộ dân vận phải nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tranh thủ vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện tốt công tác dân vận.

Năm là, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Cấp uỷ thường xuyên, kịp thời lãnh đạo chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giải quyết những kiến nghị, đề nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ dân vận huyện Yên Lạc cần chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị, về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng về công tác dân vận, gắn với công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của huyện.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội gắn với thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư “Về giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

3. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015, của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.

4. Thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “Về công tác tôn giáo trong tình hình mới”. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các hành vi lợi dụng các vấn đề tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và ngăn ngừa các đạo lạ trên địa bàn huyện. 

5. Quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận. 

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1949 -15/10/2019) và 20 năm ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999-15/10/2019) là dịp để chúng ta quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng những quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của huyện tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ của công tác dân vận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2010 đã đề ra, xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp, phồn vinh và hạnh phúc./.

 

                                                                                           Nguyễn Khoa Văn

                                                                                                         UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ

 

Ngày đăng: 25/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*