Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc: Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, An ninh - Quốc phòng được giữ vững, ổn định.

 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, An ninh - Quốc phòng được giữ vững, ổn định. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đồng bộ, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Kết thúc năm 2015, huyện Yên Lạc được công nhận hoàn thành Chương trình xây dựng NTM, được Chính phủ tặng Danh hiệu Huyện Nông thôn mới và tặng Cờ thi đua trong phong trào xây dựng NTM; được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng nhất lần thứ 2. Đạt được những kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân, song một trong những nguyên nhân và bài học rất quan trọng được rút ra, đó là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Việc triển khai tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Yên Lạc thường xuyên được cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo theo tinh thần Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị; Pháp lệnh số 34 ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các Nghị định của Chính Phủ về thực hiện QCDC, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Những nội dung cơ bản của QCDC đã và đang trở thành phương châm hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở, góp phần tăng thêm sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng và tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Nhận thức rõ thực hiện QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo hướng toàn diện, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm. Dân chủ được thực hiện trong nhiều khâu, nhiều hoạt động và trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền, nhiều chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích của người dân được công khai, đưa ra bàn bạc, thảo luận đi đến thống nhất và đạt kết quả cao.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, các đồng chí cấp uỷ, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã dành nhiều thời gian trực tiếp xuống cơ sở tiếp xúc, gặp gỡ nhân dân; tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với dân, nghe dân nói, nói cho dân hiểu rõ chủ trương của huyện. Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp ở huyện và các xã, thị trấn đều kiện toàn BCĐ, xây dựng quy chế hoạt động, phân công cán bộ phụ trách thực hiện QCDC, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan. Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, đúng quy định, thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đã kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, đưa các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào đời sống.

Ban Dân vận Huyện uỷ đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể bám sát địa bàn, hướng về cơ sở, nắm bắt kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân; khi xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người ở các xã, thị trấn, đã kịp thời chủ động phối hợp với với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và các vấn đề liên quan đến nội dung kiến nghị để nhân dân, vận động nhân dân bình tĩnh, kiềm chế, không bị lợi dụng, bị kích động hoặc bị lôi kéo. Hàng năm phối hợp với MTTQ huyện tham mưu tổ chức hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức đối thoại với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, hoạt động đối thoại không ngừng được đổi mới, thực sự tạo nên diễn đàn dân chủ giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, các ý kiến kiến nghị, đề nghị của nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

MTTQ và các đoàn thể ở huyện và các xã, thị trấn đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhân dân; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò trong giám sát, phản biện xã hội, 5 năm qua MTTQ và các đoàn thể ở huyện và các xã, thị trấn đã tiến hành thực hiện 416 cuộc giám sát. Nội dung giám sát về về các lĩnh vực: thực hiện QCDC ở cơ sở; việc xây dựng nông thôn mới; việc quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ Nhà nước; công tác vệ sinh môi trường; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn KNTC của công dân; thực hiện chính sách xã hội...Qua giám sát đã kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế theo đúng quy định. Ngoài ra hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận, Tổ hòa giải ở khu dân cư đã phát huy vai trò tích cực giám sát ở cơ sở, hòa giải, giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, góp phần tạo sự ổn định, gắn bó đoàn kết trong nhân dân.

Từ những kết quả trên có thể khẳng định việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện những năm qua đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế sau:

- Công tác tuyên truyền về thực hiện QCDC ở một số cơ sở chưa được thường xuyên, thực hiện quy chế làm việc còn hạn chế.

- Hoạt động của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ xã, thị trấn còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở chưa được quan tâm.

- Việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” có khâu còn hình thức; việc phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân tham gia bàn và quyết định các vấn đề của địa phương, việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở một số xã, thị trấn chưa được mở rộng; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hiệu quả còn thấp.

- Một số xã, thị trấn việc tiếp dân, tổ chức đối thoại với nhân dân chưa thường xuyên, hiệu quả còn thấp; việc giải quyết đơn thư KNTC, đề nghị của nhân dân còn một số vụ việc chưa dứt điểm, còn để tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp. 

Để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế nêu trên và đề ra những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới cần phải thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, cần xác định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thực tiễn cho thấy, quy chế dân chủ chỉ được thực hiện tốt khi cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở.

Thứ hai, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở phải luôn thể hiện rõ vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình, xây dựng nội bộ Đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất, gắn với nhiệm vụ chính trị. Thực hiện có hiệu quả công tác CCHC gắn với thực hiện công tác dân vận chính quyền; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ ba, thực hiện tốt Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân theo Quyết định số 55-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị của nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Thứ tư,, nâng cao chất lượng dân chủ đại diện, mở rộng dân chủ trực tiếp; tăng cường đối thoại, tiếp xúc và đổi mới hình thức lấy ý kiến tham gia của nhân dân, tích cực vận động nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân; kết hợp phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, chính quyền. 

Thứ năm, quan tâm củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở từ huyện đến cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và chỉ đạo thực hiện; chú trọng công tác hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích trong thực hiện QCDC./.

 Nguyễn Khoa Văn

 

                                                                               UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ,

 

                                                                                             Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

 

 

 

Ngày đăng: 17/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*