Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trong thời gian qua, Huyện ủy Yên Lạc luôn chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đồng thời coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo hướng khoa học, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc và đúng quy trình, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy và cấp cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm để tránh trùng lặp về nội dung, đối tượng. Nội dung kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy tập trung vào những lĩnh vực được dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm như: việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất; xây dựng cơ bản; tài chính, ngân sách; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí … Cùng với các nội dung này, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBKT các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề như: kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chỉ ở cơ sở….. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với Thường trực HĐND huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cũng Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng, thực hiện tốt, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Yên Lạc đã tiến hành kiểm tra 286 tổ chức đảng và 8 đảng viên, trong đó Huyện ủy kiểm tra 39 tổ chức đảng, 7 đảng viên (tăng 7 tổ chức đảng và 7 đảng viên so với giữa nhiệm kỳ 2010-2015); Đảng ủy cơ sở kiểm tra 257 tổ chức đảng và 01 đảng viên (tăng 39 tổ chức đảng và 01 đảng viên so với giữa nhiệm kỳ 2010-2015). Toàn huyện đã thực hiện giám sát đối với 187 tổ chức đảng, trong đó Huyện ủy giám sát 29 tổ chức đảng (tăng 03 tổ chức đảng so với giữa nhiệm kỳ 2010-2015); Đảng ủy cơ sở giám sát 158 tổ chức đảng (tăng 04 tổ chức đảng so với giữa nhiệm kỳ 2010-2015). Trong chỉ đạo xem xét, xử lý các tổ chức đảng và đảng viên khi có sai phạm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy đã thi hành kỷ luật 05 tổ chức đảng và 107 đảng viên đảm bảo công khai, dân chủ, không có tổ chức đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật có khiếu nại kỷ luật đảng.

Qua kiểm tra, giám sát, Huyện ủy đã phát hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng đảng từ cơ sở, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm quy định của đảng, kịp thời khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, từ đó có chương trình hành động thiết thực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Yên Lạc sẽ tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên đối với cấp dưới; chú trọng kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm và những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực mà dư luận quan tâm. UBKT Huyện ủy và cấp cở sở sẽ thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm để phát hiện sớm, kịp thời uốn nắn những trường hợp vi phạm, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 04/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*