Tin An ninh quốc phong

Yên Lạc thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương

Từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền với những sự chỉ đạo cụ thể, thiết thực, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc được nâng lên.

 

Những năm qua, để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố, tăng cường Quốc phòng, an ninh mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, hàng năm, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Lạc đã bám sát chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, mệnh lệnh của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sát đúng với nhiều biện pháp sáng tạo. Động viên cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, LLVT đoàn kết với nhân dân, phát huy sức mạnh nội lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện.

 

 

 Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn đối với công tác quân sự quốc phòng địa phương; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế về xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ, kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng về tiếp tục “xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, ổn định, lâu dài, đảm bảo sẵn sàng chuyển các hoạt động từ thời bình sang thời chiến để bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa”. Toàn quân ra sức thi đua, thực hiện tốt cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ đến từng cán bộ, chiến sỹ, LLVT và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời làm tốt công tác dân vận trong toàn quân, vận động quần chúng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc…

 

 

 

Công tác giáo dục quốc phòng – an ninh luôn được chú trọng. Ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu Hội đồng giáo dục Quốc phòng – an ninh (QP-AN) huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo quy định đạt 100% chỉ tiêu. Chỉ tính riêng năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện đã cử 2 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN của QK2, 11 đồng chí thuộc đối tượng 3 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN do Ban chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức; xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện dân quân Binh chủng với kết quả đạt khá; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mở được 5 lớp đối tượng 4 cho 300 đồng chí, tổ chức giáo dục QP-AN cho  3.425 lượt DQTV và 5.113 lượt QNDB trên địa bàn. Công tác Công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng là học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn đạt được những kết quả tích cực. Năm học 2018 – 2019, Hội đồng giáo dục QP-AN đã hoàn thành chương trình giáo dục QP-AN cho 4.000 em học sinh các trường THPT trên địa bàn, đạt 100%. Qua học tập, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân nhân về QP-AN được nâng lên.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc từ huyện đến các xã, thị trấn. Hàng năm đều xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hành luyện tập, diễn tập theo phương án được phê duyệt, phối hợp với Công an nắm tình hình và tổ chức tuần tra, bảo vệ các mục tiêu đã được xác định. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc trực sẵn sang cơ động tham gia phòng, chống thiên tai, bão lũ. Công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn; diễn tập khu vực phòng thủ quy mô 1 bên 2 cấp được triển khai thực hiện tốt. Công tác tổ chức kiểm tra bắn súng TLAK cho lực lượng dân quân năm 2019 được đảm bảo an toàn tuyệt đối. 100% Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn được bố trí đủ các chức danh theo quy định, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác quốc phòng, quân sự và tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện cho cấp dưới theo phân cấp. Tiến hành tổng điều tra Quân nhân dự bị (QNDB), phúc tra QNDB trong các đơn vị DBĐV hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Các xã, thị trấn đã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung ổn định biên chế lực lượng DQTV, DBĐV bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong các tình huống. 30/30 cơ sở DQ,TV được xây dựng, củng cố thường xuyên, tỷ lệ quân số lực lượng DQTV nòng cốt đạt 1,1% so với tổng dân số.

Năm 2019, huyện đã chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; chăm lo chính sách cho thanh niên nhập ngũ. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng NVQS huyện đã tổ chức tốt công tác giao, nhận quân đợt 1 năm 2019, trao 305 xuất quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ; tổ chức đón tiếp 256 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương theo quy định; kịp thời đôn đốc quân nhân xuất ngũ đăng ký vào các hạng ngạch DBĐV; chỉ đạo, hướng dẫn làm hồ sơ cho 93 thí sinh tham gia thi tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội và hoàn thiện 57 hồ sơ cho các trường hợp trúng tuyển. Công tác chăm lo chế độ chính sách cho người có công cũng được quan tâm triển khai thực hiện tốt; huyện tiếp tục triển khai thực hiện chế độ chính sách theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ cho các đối tượng…

 

 

 

Những năm qua, được sự quam tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy quân sự tỉnh, Ban thường vụ huyện ủy và UBND huyện, sự phối hợp giúp đỡ của các phòng, ban, cơ quan Quân sự tỉnh và các ban, ngành đoàn thể ở địa phương, Ban chỉ huy quân sự huyện đã thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nội dung công tác hậu cần quân đội. Trong đó, đã đảm bảo đầy đủ, kịp thời vật chất hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập SSCĐ và thực hiện một số nhiệm vụ khác; tổ chức quản lý vật chất, trang bị hậu cần; tiếp nhận và bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng, các nhiệm vụ. Việc bố trí sắp xếp kho tàng, vũ khí trang bị kỹ thuật được thực hiện gọn gàng, ngăn nắp, quản lý chặt chẽ, an toàn, bảo đảm tốt vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ. Thường xuyên duy trì tốt công tác chăm sóc, điều trị và giữ gìn sức khỏe tốt cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị. Làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, không để dịch bệnh xảy ra trong đơn vị. Công tác tăng gia sản xuất được đẩy mạnh, hệ thống chuồng trại được củng cố. Giá trị thu từ tăng gia sản xuất đạt 50,7%KH năm. Chế độ ăn cho bộ đội được đảm bảo, đúng tiêu chuẩn, định lượng, tỷ lệ quân số khỏe đạt 100%.

 

Từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền với những sự chỉ đạo cụ thể, thiết thực, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Lực lượng DQTV, DBĐV ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và trình độ SSCĐ. Các nhiệm vụ quân sự quốc phòng đều hoàn thành tốt. Ban chỉ huy quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn đã xây dựng được niềm tin với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần củng cố thế trận lòng dân, tiếp tục xây dựng, giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra./.

 

 

Thu Hằng

 

 

 

Ngày đăng: 04/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*