Thời sự tổng hợp

Nhiều nội dung tại hội nghị thường kỳ tháng 8/2019 được Chủ tịch UBND huyện kết luận, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị thường kỳ UBND huyện tháng 8 được tổ chức vào ngày 21/8/2019, sau khi nghe các cơ quan trình bày các nội dung cần thực hiện và những đóng góp ý kiến của các thành phần tham dự, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đã kết luận nhiều nội dung quan trọng và yêu cầu các cơ quan chuyên môn bổ sung, sớm triển khai thực hiện nhằm đạt lộ trình đề ra.

Về tiến độ triển khai thực hiện thí điểm dồn thửa đổi ruộng tại 02 xã Hồng Phương và Đại Tự, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và hai xã trên đánh giá thêm những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến tiến độ chậm, để từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo xã Hồng Phương sớm tổ chức họp Đảng ủy, UBND xã thống nhất lựa chọn thôn có sự đồng thuận cao để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện. Đối với xã Đại Tự gặp khó khăn do định mức chi cho công tác lập quy hoạch thấp, Chủ tịch UBND huyện giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường liên hệ đơn vị tư vấn về thực hiện lập quy hoạch đồng ruộng xã Đại Tự.

Đối với dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của huyện, Chủ tịch UBND huyện cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo, cần điều chỉnh, làm rõ về: kết quả thực hiện chỉ tiêu nâng cao của chương trình; sự quyết tâm thực hiện của các xã hoàn thành các tiêu chí nâng cao; bổ sung số lượng các xã đã thực hiện xong việc điều chỉnh quy hoạch; việc triển khai xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước thải ở các xã. Định hướng mục tiêu thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới sau năm 2020, huyện phấn đấu có trên 50% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và có 20% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cần làm rõ nội dung các khâu, các bước trong thực hiện dự án như: việc lập thẩm định dự án; tổ chức triển khai thực hiện dự án; thanh quyết toán dự án; những kết quả đạt được trong đầu tư kết cấu hạ tầng (đường giao thông, nhà lớp học…). Đồng thời cần tiếp tục rà soát lại số liệu về dự kiến nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn vốn; nghiên cứu lại phương án phân bổ nguồn vốn cho từng lĩnh vực đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

Về báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, UBND huyện cơ bản thống nhất nội dung kế hoạch do phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng. Tuy nhiên về nội dung báo cáo, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đánh giá ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề cần đánh giá; bổ sung thêm một số đánh giá như: Lĩnh vực xây dựng, đề nghị dẫn chứng thêm một số dự án của huyện đã và đang triển khai thực hiện; bổ sung số liệu về công tác quản lý đất đai, môi trường, tài chính – tín dụng; công tác chỉ đạo duy trì giữ vững nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; kết quả thực hiện thí điểm dồn thửa đổi ruộng. Về tồn tại, hạn chế, yêu cầu bổ sung nội dung: Giá trị sản xuất không đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện; Chỉ rõ nguyên nhân không đạt kế hoạch, đề ra giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025.

Với nội dung đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện bán đấu giá QSD đất tại thôn Miêu Cốc, xã Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện thống nhất, đồng ý về chủ trương theo đề xuất của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 385/BC-TCKH ngày 20/8/2019, đồng thời giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Về đề xuất cấp kinh phí cho Ban QLDAXD&PTCCN huyện thực hiện quan trắc, giám sát môi trường trong CCN Yên Đồng, Chủ tịch UBND huyện thống nhất, đồng ý về chủ trương theo đề xuất của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và lấy nguồn kinh phí từ nguồn thu tiền đấu giá hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Yên Đồng.

Các nội dung về: Kế hoạch bảo vệ môi trường huyện Yên Lạc giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/HU ngày 11/01/2016 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch xét tuyển chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2019, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đồng ý về nội dung và giao cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện đảm bảo kế hoạch, lộ trình đã đề ra.

 

Trần Biển
 

 

Ngày đăng: 23/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*