Thời sự tổng hợp

Yên Lạc gắn quy hoạch với đào tạo cán bộ

Xác định công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ là khâu quan trọng trong công tác cán bộ, trong những năm qua, huyện Yên Lạc luôn ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác quy hoạch cán bộ, đồng thời, chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ đã được quy hoạch, bảo đảm chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo từ huyện tới cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương.

Để lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Huyện ủy bám sát nội dung của Nghị quyết T.W 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) đất nước” và Nghị quyết 03/1998/NQ-TU ngày 25-4-1998 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về “Công tác cán bộ đến 2010 và định hướng đến năm 2020”; quán triệt đến 100% các chi, Đảng bộ cơ sở. Các bước tiến hành phân loại cán bộ, đảng viên theo đúng các tiêu chí của Nghị quyết T.W 3 và Nghị quyết 03/1998/NQ-TU. Đồng thời làm rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý cán bộ, đảng viên của từng cơ quan đơn vị; phân cấp quản lý từng đối tượng cán bộ cụ thể; xây dựng mối quan hệ giữa các cấp uỷ, đơn vị trong công tác quản lý. Nội dung quản lý cán bộ gồm 8 vấn đề được cụ thể hoá, qua đó hạn chế được trùng chéo, và sự buông lỏng trong quản lý cán bộ. Cán bộ trong diện quy hoạch đảm bảo các tiêu chuẩn về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; độ tuổi và cơ cấu hợp lý.

Với phương châm: nhận xét, đánh giá năng lực cán bộ đúng thì mới quy hoạch nguồn và bố trí sử dụng đúng, Huyện uỷ đã chỉ đạo chặt chẽ các bước tiến hành đánh giá, chú trọng cán bộ tâm huyết, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Thông qua việc đánh giá cán bộ, đã có tác dụng tích cực góp phần giáo dục, rèn luyện cán bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tạo không khí thi đua, thúc đẩy cán bộ tự rèn luyện, học tập phấn đấu vươn lên trong công tác và giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh.

Phương pháp quy hoạch đảm bảo phương châm: dân chủ, khoa học, khách quan. Khâu giới thiệu cán bộ từ nhiều nguồn, thực hiện quy hoạch đồng bộ ở cả cấp huyện và cơ sở (xã, thị trấn). Về số lượng, mỗi chức danh từ 2-3 người, mỗi người có thể quy hoạch từ 2-3 chức danh, đảm bảo nguyên tắc “động” và “mở”. Hàng năm, có bổ sung nguồn quy hoạch, rà soát , đánh giá, bổ sung và đưa ra khỏi diện quy hoạch đối với những cán bộ vi phạm kỷ luật không đủ điều kiện dự nguồn quy hoạch. Quan điểm của lãnh đạo huyện là công tác quy hoạch phải luôn đảm bảo về số lượng và chất lượng, nhằm chủ động trong việc bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ.

Nhiệm kỳ 2010-2015, toàn huyện đã quy hoạch được 656 lượt cán bộ với các chức danh từ huyện tới cơ sở, trong đó cấp huyện có 66 đồng chí trong cấp ủy, 22 cán bộ được quy hoạch trong Ban thường vụ Huyện ủy; 132 cán bộ được quy hoạch lãnh đạo các chức vụ chủ chốt; tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 10,6%. Đối với cấp cơ sở, có 372 cán bộ được quy hoạch vào cấp ủy, 148 cán bộ được quy hoạch vào BTV và 132 lượt cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt. 100% cán bộ thuộc diện quy hoạch đều đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo, đã có 57 đồng chí được quy hoạch vào cấp ủy cấp huyện, trong đó 16 đồng chí được quy hoạch trong BTV và 187 lượt cán bộ được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện. Về trình độ, trong số 57 đồng chí quy hoạch vào cấp ủy có 1 người có trình độ thạc sỹ, đại học có 52 người, trung cấp có 4 người. Về trình độ lý luận chính trị, 13 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 4 người có trình độ trung cấp LLCT và 5 người đang học trung cấp LLCT. Có 834 lượt cán bộ cấp cơ sở được quy hoạch vào BCH, BTV đảng ủy và các chức danh chủ chốt. Trong 435 cán bộ được quy hoạch vào BCH cấp cơ sở, có 112 nữ, chiếm gần 26%, độ tuổi trung bình dưới 35 có 147 người, chiếm hơn 29%. Về trình độ chuyên môn, có 170 người có trình độ đại học, chiếm 39%; 12 người có trình độ cao đẳng, chiếm 2%; 158 người có trình độ trung cấp, chiếm 36%. Về trình độ lý luận chính trị có 5 người có trình độ cao cấp LLCT, 270 người có trình độ trung cấp LLCT, chiếm 62%. Số cán bộ được quy hoạch đảm bảo tính kế thừa cũng như tiêu chuẩn, trình độ, lứa tuổi theo quy định.

Công tác quy hoạch được gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Trong 5 năm qua, đã có 101 cán bộ, đảng viên, công chức cấp huyện được cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc; Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong đó, có 4 người đi học cao học, 16 đại học, 18 cử nhân, cao cấp lý luận chính trị. Cử 373 cán bộ, đảng viên cấp xã, thị trấn đi học nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị, trong đó 170 người đi học nâng cao trình độ chuyên môn, 203 người học trung cấp lý luận chính trị. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cho 9.400 lượt học viên.

Do làm tốt công tác quy hoạch đào tạo cán bộ, các cơ quan, đơn vị, nhất là các xã, thị trấn đã chủ động hơn trong việc bố trí cán bộ, khắc phục tình trạng bố trí, bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn về trình độ, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH của huyện nhiệm kỳ 2010-2015 và những năm tiếp theo.

 

 

Theo Baovinhphuc.com.vn

Ngày đăng: 15/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*