Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc có 4 xã phải sáp nhập và đổi tên thôn

Huyện Yên Lạc có 4 xã có số thôn phải sáp nhập và 2 xã phải đổi tên thôn

Ngày 15/7/2019, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc sáp nhập và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó 274 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh sẽ được sáp nhập để thành lập 131 thôn, tổ dân phố; 21 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh sẽ được đổi tên. Huyện Yên Lạc có 4 xã có số thôn phải sáp nhập và 2 xã phải đổi tên thôn. Cụ thể: xã Liên Châu sẽ thực hiện sáp nhập thôn Nhật Chiêu 2 với thôn Nhật Chiêu 3 thành thôn Nhật Chiêu 2; sáp nhập thôn Nhật Chiêu 5 với thôn Nhật Chiêu 6 và thôn Nhật Chiêu 7 thành thôn Nhật Chiêu 3 Trại. Xã Đại Tự sáp nhập thôn Tam Kỳ 5 với thôn Tam Kỳ 6 thành thôn Tam Kỳ 56; sáp nhập thôn Đại Tự 5 với thôn Đại Tự 6 thành thôn Đại Tự 56. Xã Nguyệt Đức thực hiện sáp nhập thôn Mới với thôn Văn Chỉ thành thôn Đinh Xá 1, đồng thời đổi tên thôn Lồ thành thôn Phố Lồ; thôn Cả thành thôn Đinh Xá 2; thôn Đình thành thôn Đinh Xá 3; thôn Cuối thành thôn Đinh Xá 4; đổi tên thôn Đồng thành thôn Đinh Xá 5; đổi tên thôn Hội Trung thành thôn Nghinh Tiên 1; thôn Trại thành thôn Nghinh Tiên 2; thôn Bầu thành thôn Nghinh Tiên 3. Xã Trung Hà thực hiện sáp nhập thôn 2 với thôn 3 thành thôn 2; thôn 9 với thôn 10 thành thôn 8; đồng thời đổi tên thôn 4 thành thôn 3; thôn 5 thành thôn 4; thôn 6 thành thôn 5; thôn 7 thành thôn 6 và đổi tên thôn 8 thành thôn 7.

 

 

Như vậy, sau sáp nhập, huyện Yên Lạc có 154 thôn, tổ dân phố, giảm 8 thôn so với trước đây là 162 thôn, tổ dân phố. Và cùng với giảm số thôn sau sáp nhập, Yên Lạc cũng giảm được nhiều cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư. Để có được kết quả này, thời gian qua, huyện Yên Lạc đã tuyên truyền rộng rãi đến các xã, thị trấn và tầng lớp nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, mục đích của việc sáp nhập. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình trong khu vực sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố. Đây là kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm số lượng thôn và người hoạt động không chuyên trách, phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ khu dân cư ./.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 06/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*