Thông tin cần biết

Từ 1/8, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên toàn tỉnh

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Kế hoạch số 122 về thực hiện công tác kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đối tượng kiểm kê là tất cả diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được Nhà nước giao để quản lý; tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp, các dự án xây dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp.

Đơn vị thực hiện điều tra kiểm kê gồm: Ủy ban nhân dân cấp xã; các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại; các tổ chức sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; các ban quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 gồm:

1. Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ: thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương II của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

2. Kiểm kê đất đai chuyên đề thực hiện theo yêu cầu tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; Tình hình quản lý, sử dụng đất của các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; Tình hình quản lý, sử dụng đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại (đối với các dự án chưa hoàn thành, chưa bàn giao cho các đối tượng quản lý, sử dụng); Tình hình quản lý, sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; Tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn

3. Kiểm kê đất đai một số chỉ tiêu theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường: gồm diện tích đất sạt lở, bồi đắp; hiện trạng sử dụng đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

Thời điểm triển khai việc điều tra, thu thập thông tin và thời hạn hoàn thành, báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ sử dụng đất năm 2019:

Cấp xã triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 01/8/2019, hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/01/2020.

Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 01/3/2020.

Cấp tỉnh triển khai thực hiện điều tra kiểm kê đất đai chuyên đề từ ngày 01/8/2019. Hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của cấp tỉnh trước ngày 16/4/2020.

Đối với công tác chuẩn bị thực hiện kiểm kê đất đai ở các cấp phải hoàn thành trước ngày 01/8/2019, cụ thể:

Cấp tỉnh: thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai cấp tỉnh gồm Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó ban thường trực; Thành viên gồm lãnh đạo các số sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Thống kê tỉnh, Công an tỉnh, Ban chỉ huy quân sự tỉnh.

Cấp huyện: thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai cấp huyện gồm Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm Phó ban thường trực; các thành viên gồm trưởng các ngành: Thống kê, Kế hoạch -Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công an, Quân đội.

Đối với cấp xã tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương có thể lập hoặc không lập Ban chỉ đạo cấp xã. Nếu thành lập ban chỉ đạo cấp xã thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm làm Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện trong việc thực hiện kiểm kê đất đai trên địa bàn xã, các thành viên bao gồm cán bộ địa chính - xây dựng, kế toán, thủ quỹ, thống kê... Mỗi xã phải thành lập một tổ chuyên môn để thực hiện các công việc kiểm kê đất đai 2019 thành phần gồm có: Cán bộ địa chính xã làm tổ trưởng; Tuỳ theo quy mô từng xã và điều kiện tài liệu bản đồ, số liệu đất đai hiện có, trưng tập một số cán bộ gồm các cán bộ các ngành có liên quan của xã (Thống kê, Kế hoạch, Kiểm lâm, Tài chính) và trưởng các thôn, xóm...

UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn địa phương theo quy định./.


Theo: Minh Hiển (Cổng TTGTĐT T)

 

Ngày đăng: 06/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*