Thời sự tổng hợp

Yên Lạc phấn đấu tỷ lệ giải quyết đơn toàn huyện đạt 80% trở lên

Trong 6 tháng cuối năm 2019, huyện Yên Lạc tiếp tục giải quyết xong các đơn đã triển khai giải quyết và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị phát sinh theo đúng quy định, phấn đấu tỷ lệ giải quyết đơn toàn huyện đạt 80% trở lên.

 

          Thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, được sự lãnh chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện Yên Lạc, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm đã thu được những kết quả quan trọng, củng cố được niềm tin của công dân vào các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Xác định công tác khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, là phương tiện để công dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình, ngay từ những tháng đầu năm 2019, các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác năm dân vận chính quyền đã được huyện Yên Lạc triển khai gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua “ngày pháp luật”, lồng ghéo trong các hội nghị, cuộc họp, hội thi, băng zôn, áp phích, khẩu hiệu; tuyên truyền trền các phương tiện truyền thông đại chúng … Triển khai có hiệu quả phong trào “dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng trên địa bàn. Tăng cường thực hiện công khai, minh bạch các chế độ, chính sách liên quan đến người dân theo quy định; nâng cao nhiệm vụ của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Huyện Yên Lạc đã phát huy được tính chủ động, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; ý thức trách nhiệm của các cơ quan hành chính ngày càng được nâng cao; chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo được đảm bảo. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân.

Theo số liệu báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm huyện Yên Lạc đã tiếp 627 lượt công dân theo lịch tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, tăng 199 lượt so với cùng kỳ năm 2018, tiếp nhận và xử lý 121 đơn. Các đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, chính sách xã hội…

 

 

Công tác giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được Đoàn đại biểu HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến xã, thị trấn thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục lưu trữ hồ sơ thanh tra theo quy định. Công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháo luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong đó, đã tiến hành thực hiện 3 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 2 cuộc thanh tra đột xuất tại 19 đơn vị. Qua kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện công khai minh bạch kết quả giải quyết các vụ viêc khiếu nại tố cáo; tổ chức các quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

 

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong 6 tháng cuối năm 2019, huyện Yên Lạc thực hiện hoàn thành 3 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Tiếp tục giải quyết xong các đơn đã triển khai giải quyết và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị phát sinh theo đúng quy định, phấn đấu tỷ lệ giải quyết đơn toàn huyện đạt 80% trở lên. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động phối hợp chặt chẽ trong giải quyết nhưng vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc tiếp dân, giải quyết đơn thư; kịp thời chấn chỉnh khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ hòa giải cơ sở, phấn đấu hòa giải thành trên 85% số vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định, trong đó chú trọng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo ở các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nghiêm việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị, tài sản công; công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; kê khai tài sản, thu nhập cho cán bộ, công chức theo quy định./.

Thu Hằng 

 

 

Ngày đăng: 08/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*