Thời sự tổng hợp

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019 ở Yên Lạc

Nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, trong thời gian qua, Yên Lạc đã trú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC).

 

Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC, Yên Lạc đã tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm và ý thức đạo đức công vụ của CBCCVC, nhất là đội ngũ CCVC làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong thực hiện CCHC, huyện đã tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính, qua đó đã tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức được tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính. Hiện nay, việc công khai các thủ tục hành chính được UBND huyện công khai trên bảng điện tử tại bộ phận một cửa hiện đại của huyện, được UBND cấp xã niêm yết công khai tại bộ phận một cửa cấp xã. Việc bố trí cơ sở vật chất và cán bộ trực tại bộ phận một cửa, ghi chép và theo dõi sổ sách tiếp nhận và trả kết quả, phiếu hẹn được huyện thực hiện theo đúng quy định. 6 tháng đầu năm 2019, cấp huyện đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết đúng hạn đạt 100% hồ sơ về cấp phép xây dựng, đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh; tiếp nhận vài giải quyết đúng hạn 3.472/4.083 đạt 85% hồ sơ về quản lý đất đai; tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 100% số hồ sơ thuộc các lĩnh vực LĐ&TBXH, Chứng thực và Hộ tịch, Văn hóa và Thông tin. Tại UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 981/1.025 đạt 95,7% hồ sơ về lĩnh vực quản lý đất đai; giải quyết đúng hạn đạt 100% hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản; tiếp nhận và giải quyết 2.618/2.924 đạt 89,5% hồ sơ thuộc lĩnh vực Hộ khẩu; lĩnh vực Chứng thực 13.393/16.382 hồ sơ đạt 81,6%; lĩnh vực Hộ tịch đạt 100%, lĩnh vực Lao động – TB&XH giải quyết đúng hạn đạt 92,9%. Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã áp dụng công nghệ thông tin theo hệ thống mạng LAN, Internet, áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính và tại Trung tâm hành chính công trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó đã khắc phục được tình trạng gây phiền hà cho tổ chức và công dân, đồng thời việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định đã tiết kiệm thời gian, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 12/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*