Thời sự tổng hợp

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu tại Chỉ thị số 07 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 21/05/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2019, Chủ tịch UBND huyện vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu tại Chỉ thị số 07 của Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể:

 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư tiếp tục quán triệt, triển khại thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ và các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Trong đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 và báo cáo kết quả phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 về UBND huyện. Các Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư dự án khẩn trương gửi hồ sơ, tài liệu về phòng Tài chính – Kế hoạch huyện nhập dự toán cho các dự án đầu tư công trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc. Chủ tịch UBND huyện giao trách nhiệm cho thủ trưởng các đơn vị làm chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án “đến ngày 31/01/2020 không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, không có lý do khách quan sẽ phải tổ chức kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND và UBND huyện

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình và không gây nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

 

 

 

UBND các xã, thị trấn; Ban GPMB và Phát triển quỹ đất; các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công theo tiến độ. Các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể nơi được hưởng lợi từ dự án đầu tư phải vào cuộc, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương, chính sách của nhà nước trong công tác bồi thường GPMB. Các địa phương nơi có dự án chậm GPMB mà lỗi thuộc về chính quyền địa phương, sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.

Thanh tra huyện, phòng Nội vụ huyện thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thi hành công vụ, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các dự án lớn, trọng điểm, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phải thường xuyên rà soát, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các phòng, ban có trách nhiệm thực hiện nhanh các thủ tục xây dựng cơ bản do ngành mình quản lý.

Kho bạc nhà nước huyện thực hiện thanh toán ngay cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, nghiên cứu rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đạo đức công vụ, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ trong thực hiện đầu tư công.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 07/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*