Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc tăng cường xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019

Năm 2018, toàn huyện Yên Lạc có 15 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở cả 5 tiêu chí như: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Năm 2018, toàn huyện Yên Lạc có 15 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở cả 5 tiêu chí như: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Có 2 xã không đạt là Trung Nguyên và Đồng Văn do có cán bộ công chức cấp xã vi phạm kỷ luật. Ở các xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt bình quân tổng điểm từ 91 – 98,3 điểm và có điểm số đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính ở địa phương đều đạt từ 96 – 100%.

Để thực hiện có hiệu quả quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ Tư pháp, mới đây UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở huyện tăng cường hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019.

 

 

Theo đó, đối với UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục thông tin, tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò, nội dung của nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Các xã, thị trấn cần tổ chức ngay việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính ở cấp xã, đồng thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay những cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ chưa tổ chức thực hiện nghiêm túc, còn hình thức hoặc vi phạm pháp luật.

Đối với Phòng Tư pháp huyện, UBND huyện yêu cầu tập trung theo dõi, kiểm tra, đánh giá bảo đảm thực chất với các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Phòng cũng cần thực hiện mô hình điểm về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần vào kết quả thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” để từ đó nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 27/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*