Đưa NQ của Đảng vào cs

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Lạc quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Lạc lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019-2024 (sẽ được diễn ra trong 2 ngày từ ngày 13-14/5/2019) là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra vào thời điểm toàn thể Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Với chủ đề Đại hội là “Đoàn kết- Đổi mới- Đồng thuận- Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2014-2019; xây dựng mục tiêu phương hướng, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

 

Phát huy truyền thống đoàn kết của quê hương Yên Lạc anh hùng, trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, quan tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động nắm tình hình nhân dân; đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, thiết thực, qua đó đã cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Kế thừa và phát triển thành quả 20 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, MTTQ các tổ chức thành viên trong huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong 5 năm qua toàn huyện luôn duy trì khu dân cư văn hóa đạt trên 90%; số gia đình đạt gia đình văn hóa trên 90%; Các đoàn thể chính trị- xã hội triển khai nhiều mô hình như: Hội Phụ nữ với mô hình “Đoạn đường hoa phụ nữ”; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân phát động phong trào tự quản các đoạn đường tự quản trong khu dân cư và nhiều mô hình khác với những hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình được nhân dân phấn khởi hưởng ứng tham gia.

Công tác vận động giúp đỡ người nghèo hàng năm được MTTQ và các tổ chức thành viên trong toàn huyện triển khai sâu rộng nhân dịp tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Kết quả, đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ giúp đỡ người nghèo được số tiền hơn 16,6 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 281 căn nhà cho hộ nghèo với số tiền 8,6 tỷ đồng; trao 17.500 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn, đuối nước, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người già yếu không nơi nương tựa và các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Với những kết quả đó đem lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cẩm lá lành đùm lá rách, giúp cho các gia đình hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,03%, hộ cận nghèo còn 3,14%.

 

 

Trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức góp tiền, của, ngày công xây dựng đường thôn, xóm, xây dựng nhà Văn hóa thôn, làng, đầu tư chỉnh trang nhà cửa, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu và đưa huyện Yên Lạc trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc vào năm 2015.

Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận. MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tích cực tham gia và giám sát tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện tốt quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,7%. Công tác tiếp xúc cử tri luôn được MTTQ từ huyện đến cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước, sau các kỳ họp với hơn 85.250 lượt cử tri tham dự. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ và chuyển đến Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp kịp thời giải quyết, trả lời cử tri theo quy định. Thông qua vai trò của MTTQ từ huyện đến xã trong việc chủ trì các cuộc tiếp xúc cử tri và tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự án Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được MTTQ từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên thực hiện với 487 cuộc giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội... Qua giám sát đã kịp thời kiến nghị cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhà nước và của Nhân dân theo quy định của pháp luật. MTTQ từ huyện đến cơ sở còn làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và 100% các xã, thị trấn đối thoại với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Hoạt động đối thoại không ngừng được đổi mới, thực sự tạo nên diễn đàn dân chủ giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Ngoài ra hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận, Tổ hoà giải ở khu dân cư đã phát huy vai trò và uy tín của mình tích cực tham gia công tác giám sát ở cơ sở, hòa giải, giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, góp phần tạo sự ổn định, gắn bó đoàn kết nhân dân trên địa bàn dân cư.

 

 

 

Từ thực tiễn sinh động của công tác Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Lạc trong nhiệm kỳ qua có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thành công của công tác Mặt trận. Thường xuyên thấu suốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong công việc.

Hai là, mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Mặt trận phải lắng nghe, thực sự là người đại diện quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Ba là, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, phải hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình hành động của Mặt trận, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và hướng dẫn của Mặt trận cấp trên để triển khai, thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các nhân tố điển hình, các cách làm hay, sáng tạo trong nhân dân.

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền và hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên, đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên để tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thành công các chương trình hành động. 

Năm là, nêu cao trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ Mặt trận phải là những người tâm huyết, có trách nhiệm, có phẩm chất năng lực tốt, có khả năng vận động, tuyên truyền và triển khai nhiệm vụ công tác tới các tầng lớp nhân dân, phải thực sự là nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Với tinh thần “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Lạc lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, với truyền thống đoàn kết một lòng, chung sức, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp, phồn vinh và hạnh phúc./.

                                                                         

                                                                        Nguyễn Khoa Văn

                                                                 UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ,

                                                                            Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

Ngày đăng: 23/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*