Di tích - Lễ hội

 

- Suy bảo Nguyễn Thị Cấp, hiệu diệu Lưỡng Vi Hậu thần chức. Nguyên trí phì điền nhất mẫu (Đông cận Văn Cư, Tây cận Văn Phương) tại Mả Cả xứ. Hậu ương điền thập tam xích (Đông cận Văn Khước, Tây cận Lý Đạo) tại y xứ.

- Điều hệ đề niên bản thôn tứ quý kỳ phúc, hệ ngưu trư giả, cử biếu cảnh nhất kiện (do ngưu nhị thốn, trư nhị thốn) xuy bán cân, tân tửu tuỳ nghi, hoặc hào lễ biếu lang ngũ quả. Chí như thôn nội hà nhân hiếu hỷ nạp lễ tại đình, y sự chủ đệ biếu quý Hậu nhất bàn. Hệ bách tuế hậu biếu phần tức. Duy kỳ phúc các tiết, biếu từ đường nội nhất phiến, lang nhất quả, hào lễ chỉ biếu lang nhất quả vi lệ.

- Điều đệ niên tiết nhật, bản thôn chỉnh dụng hoa quả hương lạc, tề tựu từ đường hành lễ vi lệ.

- Điều đệ niên quý hậu công bà nhất kỵ, bản thôn chỉnh lễ, mỗi kỵ hoạn kê nhất chuỷ, xuy nhất bàn (do ngũ đấu), lang thập quả, tửu nhất trai, hương lạc cụ túc, đệ tựu từ đường trí kính. Sự tất, biếu từ đường kê xuy nhất phần, tồn đồng ân ẩm tửu vi lệ.

- Điều quý hậu bách tuế quy y, bản thôn chỉnh lễ nhất tuần, cụ hữu trư xuy, lang tửu, hương lạc, đối liễn cụ túc trí lễ. Sự ngật, biếu từ đường trư nhất kiện, nội tâm tam bát, xuy nhất đấu, tồn đồng dân ẩm thực vi lệ.

- Điều quý hậu bách tuê quy y, bản thôn chỉnh lễ nhất tuần, cụ hữu trư xuy, lang tửu, hương lạp, đối liễn cụ túc trí lễ. Sự ngật, biếu từ đường trư nhất kiện, nội tâm tam bát, xuy nhất đấu, tồn đồng dân ẩm thực vi lệ.

- Điều bản thôn thiết lập bi ký tại định nội hữu biên, phàm kỳ phúc các tiết dự hữu dĩ đôn.

- Điều đệ niên sóc vọng các tiết tại tự, cử biếu mỗi tiết oản nhất phản, thanh tiêu nhất quả. Giá biếu bách tuế hậu tức chỉ vi lệ.

Hoàng triều Khải Định Mậu Ngọ tam nhiên nhị nguyệt cốc nhật lập bi ký.

Bản tổng phụ Bát phẩm Bá hộ, lĩnh Chánh tổng, sung Hội viên Bùi Trung Lập phụng soạn.

Trần Biển (Sưu tầm)

 

Ngày đăng: 07/01/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*