Thời sự tổng hợp

Yên Lạc triển khai kế hoạch đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư và triển khai kế hoạch số 109-KH/TU ngày 17/10/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, huyện Yên Lạc đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch 1664/KH-UBND ngày 26/10/2018 với mục đích nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, nhân dân về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng về đối ngoại đa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư và triển khai kế hoạch số 109-KH/TU ngày 17/10/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, huyện Yên Lạc đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch 1664/KH-UBND ngày 26/10/2018 với mục đích nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, nhân dân về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng về đối ngoại đa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời qua đó làm căn cứ để các ngành, các cấp trong huyện chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện, cụ thể hóa trong chương trình công tác thường xuyên hàng năm. Với mục đích này, huyện yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện với nội dung đối ngoại là lấy nội lực là cơ sở chủ yếu, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Nhiều giải pháp được huyện tập trung thực hiện như: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại; duy trì, đẩy mạnh và mở rộng quan hệ quốc tế, tăng cường hoạt động đối ngoại; nâng cao hiệu quả và nâng tầm công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế; tăng cường quản lý Nhà nước về công tác đối ngoại.

 

Trong nâng tầm công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế của địa phương, huyện sẽ tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của tỉnh, của huyện để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá, giới thiệu tiềm năng của huyện tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, người nước ngoài dến thăm quan, khảo sát, đánh giá từ đó xây dựng các dự án trên địa bàn huyện. Huyện cũng hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển thương hiệu sản phẩm có thế mạnh của huyện, giải quyết các vấn đề phát sinh với các đối tác nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài trong quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

Th: Trần Biển

 

Ngày đăng: 31/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*