Xây dựng nông thôn mới

Vai trò của MTTQ trong việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện kinh tế - xã hội của huyện Yên Lạc luôn có mức tăng trưởng khá, Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững ổn định. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện luôn tin t¬ưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước; khối đại đoàn kết toàn dân luôn được tăng cường, củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

 

Tuy nhiên hiện nay ở một số xã, thị trấn có một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị liên quan đến đất đai thuộc thẩm quyền cấp xã, một số người dân ở các xã Đại Tự, Trung Hà đề nghị tỉnh giải quyết tình trạng khai thác cát trên sông Hồng tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Trước tình hình trên Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã đóng vai trò tích cực, từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, cụ thể:

1. Ban Thường trực UB MTTQ huyện đã từng bước đổi mới nội dung, hiệu quả công tác tập hợp, phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội, bám sát địa bàn, hướng về cơ sở, nắm bắt kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân; khi xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người ở các xã, thị trấn, đã kịp thời chủ động phối hợp với với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, cử lãnh đạo và cán bộ UB MTTQ huyện về trực tiếp cơ sở (Thị trấn Yên Lạc, Trung Hà, Đại Tự), chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nói chung và các vấn đề liên quan đến nội dung kiến nghị để nhân dân, vận động nhân dân bình tĩnh, kiềm chế, không bị lợi dụng, bị kích động hoặc bị lôi kéo xúi giục của các phần tử xấu góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, chờ các cơ quan có thẩm quyền từng bước giải quyết theo quy định của pháp luật.

2.  Thường xuyên tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của nhân dân, nhất là các vụ việc phức tạp như: TT Yên Lạc, Đại Tự, Trung Hà, Trung Kiên kịp thời báo cáo Thường trực Huyện uỷ, đồng thời chủ động tham mưu đối thoại giữa đ/c Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ với nhân dân Thôn Tam Kỳ, xã Đại Tự để tuyên truyền, giải thích và trả lời rõ các nội dung liên quan đến việc một số doanh nghiệp đang khai thác cát, sỏi trên sông Hồng từ đó nhân dân hiểu rõ hơn và có những kiến nghị đúng pháp luật đối với cấp trên xem xét giải quyết theo thẩm quyền; Trong năm 2018 UB MTTQ huyện đã chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND, đồng chí Chủ tịch UBND huyện với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện; Hướng dẫn UB MTTQ các xã, thị trấn triển khai tổ chức thực hiện.

3. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và MTTQ huyện giai đoạn 2016-2021 góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp nhất là việc tham gia phối hợp về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn KNTC, giải quyết tình trạng đơn vượt cấp và những vấn đề bức xúc trong nhân dân, để các cấp ủy Đảng có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; Từ đó đã góp phần tích cực giải quyết quyền lợi chính đáng hợp pháp của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

          Tuy nhiên trong công tác nắm bắt, tập hợp tình hình Nhân dân, trên địa bàn huyện Yên Lạc vẫn còn bộc lộ những hạn chế đó là:

       1. Cấp uỷ, chính quyền một số xã, thị trấn chưa nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tập hợp, nắm bắt phản ảnh tình hình nhân dân, dư luận xã hội. Chất lượng công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, chưa kịp thời và đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

2. Trách nhiệm của MTTQ một số xã, thị trấn trong công tác nắm bắt, tập hợp tình hình Nhân dân, dư luận xã hội chưa cao; sự phối hợp của MTTQ với các ngành, tổ chức thành viên chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ; báo cáo tổng hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân còn chưa đầy đủ, chưa kịp thời.       

3. Chế độ phụ cấp cho đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận không có; nên chưa phát huy được sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm trong công việc; trong khi biên chế cấp huyện và cấp xã rất hạn chế; nhiệm vụ lại ngày càng nhiều, nên chất lượng công tác nắm bắt, tập hợp tình hình Nhân dân còn hạn chế.

 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nắm bắt tập hợp, phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội của MTTQ các cấp  trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

       Một là, Ủy ban MTTQ cấp huyện và các tổ chức thành viên và cơ sở cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng và của MTTQ trong tâm là thực hiện Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Xác định công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội là nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp.

       Hai là, việc nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân phải bảo đảm  khách quan, trung thực, kịp thời và mang tính xây dựng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Trong quá trình tập hợp ý kiến của Nhân dân cần kết hợp với công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội để Nhân dân hiểu và thực hiện tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

      Ba là, xác định nội dung thu thập, nắm bắt tình hình, việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên; những vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị đông người và những vấn đề nhân dân quan tâm.

       Bốn là, khi phát hiện những vấn đề quan trọng, những vụ việc phức tạp, đông người, cần chủ động phối hợp với chính quyền cung cấp thông tin ban đầu về quan điểm xử lý; kịp thời tuyên truyền, vận động, thuyết phục và định hướng dư luận; đấu tranh phòng, chống các luận điệu xuyên tạc, thông tin, quan điểm sai trái; đề xuất với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

       Năm là, tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức viên trong công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để có biện pháp tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn huyện./.

Nguyễn Khoa Văn

                                                UV BTV Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ;

                             Chủ tịch UB MTTQ huyện Yên Lạc.

 

Ngày đăng: 23/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*