Đưa NQ của Đảng vào cs

Phát huy truyền thống 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng ( Ngày 16/10/1948 - 16/10/2018)

Cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 16/10/1948 tại thôn Phụng Hiển, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư đã ký Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương (Nay là UBKT Trung ương), cơ quan chuyên trách công tác kiểm tra đầu tiên của Đảng, Quyết nghị ghi: "Đảng ta hiện đương lãnh đạo việc kháng chiến và kiến quốc của dân tộc.

 

Phong trào mỗi ngày một tiến nên công việc của Đảng mỗi ngày một phức tạp. Mỗi việc của Đảng cần phải thấu suốt từ trên xuống dưới, chính sách của Đảng phải được thi hành đầy đủ. Vì vậy Trung ương quyết định thành lập Ban Kiểm tra đi xuống các khu xét xem chủ trương của Đảng có sát, đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng". Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên gồm các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Uỷ viên Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Thường vụ Khu uỷ; Hà Xuân Mỹ (Hà Minh Quốc), Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, do đồng chí Trần Đăng Ninh làm Trưởng ban. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị (khoá VIII) đồng ý lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2-1951), Ban Chấp hành Trung ương quyết nghị: "Ban Kiểm tra Trung ương sẽ kiêm Ban Thanh tra của Chính phủ, có trách nhiệm kiểm tra cả trong quân đội" , vì vậy Ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Ban Thanh tra Chính phủ hợp nhất làm một, đồng chí Hồ Tùng Mậu, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương được cử kiêm chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Đến tháng 4-1956, đồng chí Nguyễn Lương Bằng được cử làm Trưởng ban Kiểm tra Trung ương kiêm Tổng Thanh tra Chính phủ. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 khoá II (tháng 3-1957) chủ trương tách Ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Ban Thanh tra của Chính phủ làm hai.

Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (tháng 9-1960), Ban Kiểm tra được đổi tên thành Uỷ ban Kiểm tra; Uỷ ban Kiểm tra được thành lập đến cấp quận uỷ, Huyện uỷ và tương đương. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (tháng 3-1982), Điều lệ Đảng quy định đảng uỷ cơ sở được cử UBKT. Như vậy, từ Đại hội V, UBKT được thành lập thành một hệ thống hoàn chỉnh từ Trung ương đến cơ sở. Cùng với việc kiện toàn về tổ chức bộ máy và cán bộ cơ quan Uỷ ban Kiểm tra từ Trung ương đến cơ sở;  nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra các cấp được tăng cường và được Điều lệ Đảng quy định. Từ một số nhiệm vụ ban đầu, chủ yếu là phục vụ cấp ủy, dần dần Điều lệ Đảng giao cho ủy ban kiểm tra các cấp nhiều nhiệm vụ cụ thể, tăng thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên cho ủy ban kiểm tra từ cấp quận, huyện tương đương trở lên, từ Đại hội X đã bổ sung chức năng giám sát, tăng thẩm quyền và trách nhiệm xem xét kỷ luật của cấp ủy và UBKT các cấp”. Đặc biệt tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Đây là Nghị quyết mang dấu ấn quan trọng đã thể hiện quan điểm của Đảng “Kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành”.

 

 

Suốt  chặng đường lịch sử 70 năm qua, trong các giai đoạn của cách mạng, lúc chiến tranh hay trong hòa bình; Uỷ ban Kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng để thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Ngành Kiểm tra Đảng luôn luôn ý thức: Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, Ngành Kiểm tra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; giúp BCH TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy là hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết trong Đảng; toàn dân, toàn quân và nhân dân ta vượt qua khó khăn, thử thách, giành thắng lợi các cuộc khắng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược; hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng CNXH và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.  Trong suốt thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đẩng, chính sách pháp luật của nhà nước; luôn ý thức tổ chức kỷ luật và lối sống liêm khiết, lành mạnh; trung thực, đoàn kết; khắc phục khó khăn, bền bỉ cần mẫn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với ngành kiểm tra Đảng của Đảng bộ huyện Yên Lạc, quá trình ra đời gắn liền với sự ra đời và phát triển của Đảng bộ. Kể từ khi tái lập huyện đến nay, UBKT Huyện ủy và cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp uỷ giao. Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) về “ Một số vấn đề cáp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về “ Xây dựng và chỉnh đốn Đảng”, Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Đề án, nghị quyết của Tỉnh uỷ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các lĩnh vực quản lý nhà nước về ngân sách, đất đai, môi trường, chính sách xã hội… Thông qua công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị kịp thời; ngăn ngừa, chấn chỉnh, khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời xem xét, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách pháp luật nhà nước góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện và xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bộ huyện Yên Lạc tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian qua, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới; đồng thời phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng; động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác kiểm tra của Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ, năng lực công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Nguyễn Quốc Thịnh 

UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

 

Ngày đăng: 01/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*