Thời sự tổng hợp

Yên Lạc tập trung cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (còn gọi là Chỉ số PAPI) giai đoạn 2018 – 2021, phấn đấu xếp thứ hạng ở vị trí nhóm có điểm số trung bình cao của tỉnh, UBND huyện Yên Lạc đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao điểm số của 6 nội dung liên quan đến chỉ số thành phần của PAPI.

 

Trả hồ sơ đăng ký nộp thuế tại bộ phận “một của” của Chi cục Thuế Yên Lạc 

 

6 Nội dung của Chỉ số thành phần PAPI gồm: Chỉ số về sự tham gia của dân ở cấp ủy cơ sở; nội dung công khai minh bạch; nội dung trách nhiệm giải trình với người dân; nội dung kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính và nội dung cung ứng dịch vụ công. Với mỗi nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể về cải thiện và nâng cao các Chỉ số thành phần có liên quan, đồng thời coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, huyện cũng đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện và Bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn, thực hiện công khai minh bạch nhiều thông tin như: danh sách hộ nghèo, thu, chi ngân sách cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung đất, khung giá đền bù …để tăng tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết cho các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt để nâng cao điểm số của 6 nội dung của chỉ số PAPI, các xã, thị trấn trong huyện sẽ tập trung nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền đối với người dân và hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư tại cộng đồng

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, tin tưởng rằng, huyện Yên Lạc sẽ đạt được mục tiêu đề ra là nâng cao chỉ số PAPI và xếp thứ hạng ở vị trí nhóm có điểm số trung bình cao của tỉnh./. 

 

Th: Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 02/08/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*