Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc xây dựng “xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em”

Nhằm đảm bảo cho trẻ em có môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh, năm 2018 này, đặc biệt là trong tháng hành động vì trẻ em, UBND huyện đã triển khai các giải pháp nhằm cụ thể hóa kế hoạch xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.

 


Theo chủ trương của Chính phủ, xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em là xây dựng một cộng đồng mà ở đó mọi trẻ em đều được bảo vệ, được vui chơi, giải trí và phát triển tinh thần, tình cảm, đạo đức, khả năng cá nhân trong môi trường thuận lợi và an toàn. Tại Quyết định số 34/2014, ngày 30/05/2014 của Thủ trướng Chính phủ, xã, phường được công nhận phù hợp với trẻ em phải đạt 15 chỉ tiêu.

Nhằm đảm bảo cho trẻ em có môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh, năm 2018 này, đặc biệt là trong tháng hành động vì trẻ em, UBND huyện đã triển khai các giải pháp nhằm cụ thể hóa kế hoạch xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Một trong những giải pháp được huyện trú trọng là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền trong công tác xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Theo đó, toàn huyện sẽ tập trung đưa “tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em” vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đầu tư nguồn lực, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong việc xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Cùng với đó, huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, gia đình, cộng đồng về công tác trẻ em, tạo sự đồng thuận của người dân để qua đó ngăn chặn các hành vi xâm hại, ngược đãi trẻ em, đảm bảo cho trẻ em có đẩy đủ các quyền như: quyền được bảo vệ, chăm sóc, quyền được giáo dục….

Để đánh giá công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em trong năm 2018, UBND huyện đã giao cho Phòng Lao động TB&XH huyện phối hợp với các ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí ở các xã, thị trấn; Công an huyện tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với tội phạm xâm hại tình dục, bạo lực, ngược đãi, bóc lột sức lao động trẻ em, buôn bán trẻ em.

Hiện nay, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức, các địa phương trong huyện đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ và nhân dân thấy được lợi ích, sự cần thiết và các tiêu chuẩn của việc xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, để gia đình, cộng đồng dân cư cùng tham gia phấn đấu thực hiện. Mặt khác, thông qua các chương trình, dự án, huyện cũng đang huy động các nguồn lực xã hội, cộng đồng để hỗ trợ kịp thời cho trẻ em khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng hóa học, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, ….

Trần Biển


 

 

Ngày đăng: 12/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*