Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc: nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Với nhiều giải pháp được triển khai thực hiện, tin tưởng rằng trong thời gian tới, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện sẽ đạt kết quả cao hơn. Huyện Yên Lạc sẽ thực hiện thành công mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo để tiếp tục giữ vững huyện nông thôn mới

 


 

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo của huyện Yên Lạc đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các Hội đoàn thể Chính trị - Xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, qua đó đã tác động tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Điều thành công nhất ở chương trình giảm nghèo là đã giúp nhiều người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững và đưa nhiều xã đạt và giữ vững chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, 100% số xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, theo đó, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã ở trong mức cho phép. Tuy nhiên, hiện nay tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo của huyện vẫn còn ở mức cao, xấp xỉ bằng tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực Đồng bằng Sông hồng theo tiêu chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, cần phải có những giải pháp cụ thể để hạ thấp tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong thời gian tới. Để giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới, trong năm 2018 này, huyện đề ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ 0,5% - 1%; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất; 100% người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, học sinh và sinh viên thuộc hộ nghèo, các đối tượng chính sách được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được miễn giảm học phí học tập. Toàn huyện cũng phấn đấu có ít nhất 106 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn giải quyết việc làm; 95% các hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước và kinh nghiệm sản xuất. Để đạt được mục tiêu này, huyện Yên Lạc đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai nhiều dự án, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ giảm nghèo, tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, đa dạng hóa việc làm tăng thu nhập và tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường. Hiện nay, công tác tuyên truyền, điều tra, rà soát hộ nghèo đang được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm, đẩy mạnh, nhiều chính sách giảm nghèo đã được triển khai và đang phát huy hiệu quả thiết thực với hộ nghèo. Trong việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, toàn huyện đang nâng cao chất lượng tín dụng xã hội, gắn việc cung cấp tín dụng ưu đãi với việc hướng dẫn sản xuất, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Với nhiều giải pháp được triển khai thực hiện, tin tưởng rằng trong thời gian tới, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện sẽ đạt kết quả cao hơn. Huyện Yên Lạc sẽ thực hiện thành công mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo để tiếp tục giữ vững huyện nông thôn mới

Trần Biển


 

Ngày đăng: 06/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*