Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc triển khai các biện pháp hướng tới tiêu chí “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”

Để đảm bảo chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở theo quy định của Chính phủ, huyện Yên Lạc sẽ củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên, tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thành viên tổ hòa giải ở cơ sở, tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền viên pháp luật, đồng thời phổ biến pháp luật đến toàn thể nhân dân.

      Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản và Kết luận số 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, đồng thời thực hiện tốt các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, về xây dựng và thực hiện ương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư, năm 2018 này, huyện Yên Lạc đã quán triệt đến các cơ quan, các xã, thị trấn triển khai các quy định này gắn với các chương trình, kế hoạch công tác và sự chỉ đạo, quản lý của ngành, đoàn thể, địa phương. Toàn huyện sẽ đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phát huy vai trò tham mưu của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong việc nâng cao hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các xã, thị trấn.

Để đảm bảo chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở theo quy định của Chính phủ, huyện Yên Lạc sẽ củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên, tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thành viên tổ hòa giải ở cơ sở, tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền viên pháp luật, đồng thời phổ biến pháp luật đến toàn thể nhân dân. Huyện cũng hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng và thực hiện các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện hiệu quả tiêu chí “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng, ban hành văn bản pháp luật; giải quyết, cải cách thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong năm, Phòng Tư pháp huyện sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ, Phòng Văn hòa và Thông tin, UBND hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, đánh giá đúng việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn.

Việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước sẽ giúp huyện và các xã, thị trấn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân và nghĩa vụ học tập pháp luật của cán bộ, đảng viên, qua đó tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội./.

 

Trần Biển – Trung tâm VH – TT – TT huyện 


 

 

Ngày đăng: 28/03/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*