Thông tin cần biết

Vĩnh Phúc thành lập Trung tâm Hành chính công

Ngày 25/7/2017, UBND tỉnh bàn hành Quyết định số 2082/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Theo đó, việc thành lập Trung tâm Hành chính công sẽ tạo sự thống nhất trong việc cải cách thủ tục hành chính; đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý công việc; xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công; đảm bảo các thủ tục được giải quyết nhanh, công khai, minh bạch, không qua trung gian, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm là đầu mối thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo quy định; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan có thẩm quyền. Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh là bộ phận thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm Hành chính công cấp huyện được bố trí theo như Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của các huyện.

Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 166 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã, gồm: 20/20 sở, ban, ngành; 9/9 huyện, thành, thị; 137/137 xã, phường, thị trấn, với tổng số 689 công chức, viên chức. Vĩnh Phúc có 1.684 thủ tục hành chính thuộc 170 lĩnh vực, trong đó có 884 thủ tục hành chính thuộc 106 lĩnh vực đang thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Theo Quyết định, Trung tâm Hành chính công sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/9/2017. Đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ về TTHC và công tác giám sát, kiểm tra tại bộ phận một cửa liên thông sẽ là CB,CC,VC các sở, ngành biệt phái về Trung tâm.

Nguồn: Vinhphuc.gov.vn

 

Ngày đăng: 07/08/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*