Lịch sử phát triển huyện Yên Lạc

Tình hình Yên Lạc sau cách mạng tháng 8

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới.

 

Cùng với cả nước trải qua thời điểm chuyển mình vĩ đại của lịch sử dân tộc, Yên Lạc cũng như các địa phương khác trong tỉnh Vĩnh Yên bước vào xây dựng chế độ mới với những thuận lợi căn bản nhưng cũng đầy những khó khăn, trở ngại chồng chất, tưởng chừng không thể vượt qua.

Trải qua 80 năm dưới ách cai trị, bóc lột tàn bạo của Thực dân Pháp, nền kinh tế trong huyện hết sức nguy ngập, khắp nơi làng xóm xơ xác, tiêu điều. Ruộng đất bị bỏ hoang, sản xuất đình đốn; hết vỡ đê lụt lội lại kế tiếp hạn hán, mất mùa. Vụ mùa 1945 hầu như mất trắng, bệnh dịch hoành hành khắp các ngõ xóm, bà con nông dân phiêu tán. Thêm vào đó, nạn đói từ đầu năm Ất Dậu vẫn chưa chấm dứt, Nạn đói vẫn là mối đe dọa đời sống của nhân dân.

Hậu quả chính sách “ngu dân” phản động của Thực dân Pháp  đã làm cho hầu hết nhân dân Yên Lạc bị mù chữ. Dân trí thấp kém, các tệ nạn xã hội cũ như cờ bạc, nghiện hút, mê tín, dị đoan… còn nhiều, có nguy cơ làm băng hoại đạo đức truyền thống, đời sống tinh thần của nhân dân. Đây là những trở lực lớn gây nhiều khó khăn cho việc xây dựng chế độ mới, xây dựng đời sống mới ở Yên Lạc.

Chính quyền cách mạng cấp huyện, xã được thành lập trong những ngày tổng khởi nghĩa thắng lợi nhưng còn quá non trẻ, chưa kịp củng cố. Ủy ban nhân dân cách mạng hầu hết do những người lao động lần đầu tiên nắm chính quyền, tự quản lý công việc xây dựng đất nước (Ủy ban lâm thời của huyện có cả thành phần là chức sắc trong chính quyền cũ). Họ nhiệt tình cách mạng, hăng say công tác nhưng còn rất bỡ ngỡ, lúng túng trước công việc quản lý mới mẻ. Ở nhiều làng xã, phần lớn công việc vẫn do Mặt trận Việt Minh điều hành.

Tổ chức Đảng còn ở trong quá trình xây dựng, số lượng đảng viên ít ỏi. Các đồng chí đảng viên đều đã trải qua thử thách, rèn luyện trong những ngày cách mạng tháng Tám hào hùng, có tinh thần, nhiệt huyết cách mạng, kiên cường trong tranh đấu gian khổ, hi sinh nhưng chưa có kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển kinh tế, trong lãnh đạo, điều hành quản lý xã hội…

Lực lượng vũ trang của huyện chủ yếu là những đội tự vệ của làng xã, dân quân du kích và một tiểu đội cảnh vệ (làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng mới thành lập), chưa có điều kiện huấn luyện chu đáo về kỹ thuật, chiến thuật…

Bên cạnh những khó khăn đó, nhân dân Yên Lạc còn phải đối diện với những khó khăn do bọn đế quốc và phản động gây ra.

Ở miền Nam, thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Ở miền Bắc, quân đội Tưởng Giới Thạch lợi dụng danh nghĩa Đồng Minh kéo vào nước ta. Chúng chiếm đóng Vĩnh Yên, dung túng cho bọn tay sai Quốc dân Đảng chống phá cách mạng. Chúng lập các tổ chức phản động như “Đoàn Thanh niên Việt Nam”, “Đoàn phụ nữ Việt Nam”, “Thiết huyết quân”… lừa bịp, lôi kéo nhân dân; tập hợp những phần tử phản động, chống đối cách mạng trong tầng lớp địa chủ, cường hào… phá hoại thành quả cách mạng ở Yên Lạc. Quân Tưởng và bọn tay sai phản động còn khiêu khích, bắt cóc cán bộ, gây rối xã hội, lũng đoạn thị trường, cướp bóc bừa bãi, bắt nhân dân Yên Lạc nộp lương thực, thực phẩm cho quân đội Tưởng…

Những âm mưu, hành động của quân Tưởng và bọn phản động thực sự là những thách thức đối với nhân dân Yên Lạc trong những năm đầu xây dựng, bảo vệ chế
độ mới.

Tuy nhiên, Yên Lạc cũng đã tạo dựng được những điều kiện thuận lợi rất căn bản làm nền tảng vững chắc để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hòa nhịp với tiến trình cách mạng của tỉnh và của cả nước.

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, trên quê hương Yên Lạc người dân từ thân phận nô lệ đã trở thành người chủ của quê hương, đất nước. Cuộc đổi đời vĩ đại đã tạo nên một tinh thần mới, sức mạnh mới, khả năng mới trong mỗi người dân; tạo nên cả sức mạnh tinh thần và sức mạnh vật chất để tiếp tục đưa cách mạng tiến lên. Trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất, kẻ thù lăm le cướp đi quyền độc lập mà nhân dân ta vừa giành lại được thì cứu nước – cứu nhà – cứu mình trở thành 3 nhiệm vụ và là 3 lợi ích thống nhất, tập trung sức mạnh của toàn dân, quyết tâm xây dựng, bảo vệ chế độ mới.

Chính quyền cách mạng thành lập đã quy tụ được mọi lực lượng yêu nước, tăng cường được khối đại đoàn kết toàn dân; là nơi để đông đảo nhân dân trong huyện thể hiện quyền làm chủ đất nước của mình. Mặt trận Việt Minh có uy tín và thanh thế lớn trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, ngày càng được mở rộng, tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới.

Thông qua các đoàn thể quần chúng, mọi giới, mọi ngành, mọi tầng lớp nhân dân Yên Lạc đều có điều kiện tham gia trực tiếp, tùy theo khả năng, sức lực của mình góp phần vào sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc.

Lực lượng vũ trang tuy mới chỉ ở thời kỳ đầu xây dựng còn nhỏ bé song là cơ sở quan trọng, làm nòng cốt cho lực lượng đông đảo, hùng hậu của nhân dân bảo vệ chế độ mới.

  Một yếu tố hết sức quan trọng, bảo đảm sự thành công của cách mạng ở Yên Lạc là có đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, được sự dẫn dắt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Vĩnh Yên trong từng bước đi, từng phong trào… của toàn dân trong huyện; là có những đảng viên cộng sản trong huyện, tuy số lượng ít nhưng đã rèn luyện trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, kiên cường, chủ động, sáng tạo, gương mẫu, có khả năng lôi cuốn nhân dân thực hiện các nhiệm vụ của cách mạng.

Những điều kiện thuận lợi căn bản nói trên đã tạo cơ sở, niềm tin vững chắc để nhân dân Yên Lạc bước vào thời kỳ xây dựng, bảo vệ chế độ mới.

 

Theo: Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Lạc 1930 - 2015

 

 

Ngày đăng: 24/08/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*