Hệ thống chính trị

UB MTTQ HUYỆN YÊN LẠC

Giới thiệu

 

Số điện thoại:  0211.3836482

EmailMTTQ.yenlac@vinhphuc.vn

 

I. Lãnh đạo UB MTTQ huyện:

1. Chủ tịch UBMTTQ huyện

Ông: NGUYỄN KHOA VĂN

Chức danh:  TVHU. Chủ tịch UB MTTQ huyện

Email:  nguyenkhoavan73@gmail.com
Số điện thoại:
 Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

 

2. Các Phó Chủ tịch MTTQ huyện

   

Bà: NGUYỄN THỊ XUÂN

 

Chức danh: Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

Email: nguyenxuanyl@gmail.com  
Số điện thoại  
Lĩnh vực phục trách: phụ trách các lĩnh vực liên quan đến công tác phong trào; các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động; tham gia xây dựng và quản lý quỹ “Vì người nghèo”, các loại quỹ khác (nếu có). Lĩnh vực phụ trách: theo dõi, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động thuộc lĩnh vực tuyên truyền, Dân chủ- Pháp luật, Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư ở cộng đồng ở cơ sở.

 

II. Cán bộ, chuyên viên MTTQ huyện

 

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Lê Thanh Thủy

lethuymttq@gmail.com

 

 

 

  

III. Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của UB MTTQ huyện Yên Lạc

 

   

 

Chức năng, nhiệm vụ: Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hôi; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

MTTQ huyện Yên Lạc

 

Ngày đăng: 10/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục