Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài)
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn (Đối với trường hợp cần phải xác minh);

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định);

- Hộ chiếu;

 - Trích lục bản án/ quyết định ly hôn (nếu đã ly hôn);

 - Giấy chứng tử (nếu vợ hoặc chồng đã chết)

b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 03 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã

Lệ phí

 Lệ phí cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 3.000đồng/ trường hợp (Theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh).

Tên mẫu đơn tờ khai

  - Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006), mẫu TP/HT-2013-TKXNHN

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

  Giấy xác nhận

Căn cứ pháp lý

  - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Quyết định 01/2006/QĐ-BTP;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 về việc ban hành mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.