dự kiến lịch công tác của thường trực UBND Huyện

Tuần trước Tuần thứ 23 năm 2020
(Từ ngày: 01/06/2020 - Đến ngày: 07/06/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên Lãnh đạo VP
Thứ hai 01/06/2020
Thứ ba 02/06/2020
Thứ tư 03/06/2020
Thứ năm 04/06/2020
Thứ sáu 05/06/2020
Thứ bảy 06/06/2020
Chủ nhật 07/06/2020