Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

HUYỆN ỦY YÊN LẠC

Giới thiệu

 

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1.       BÍ THƯ HUYỆN ỦY:

Ông: NGUYỄN VĂN HÙNG

Chức danh: BÍ THƯ HUYỆN ỦY

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo toàn diện các công việc của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy, chủ trì các kỳ họp của Huyện ủy và Ban Thường vụ. Đề xuất những vấn đề lớn của Huyện ủy, Ban Thường vụ thảo luận và quyết định. Chỉ đạo tổng kết các mặt công tác trọng yếu của Đảng bộ. Trực tiếp nắm các vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và các công tác trọng tâm của Đảng bộ trong từng thời gian.
 
 

 2.  CÁC PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY

 

ÔNG: NGUYỄN XUÂN THÔNG

Ông:  HOÀNG VĂN DŨNG

Chức danh: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  

Chức danh: Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND

Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách công tác chính quyền, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ xã Nguyệt Đức                                                                                                                                                                                        
Lĩnh vực phụ trách: Thường trực giải quyết các công tác xây dựng Đảng và trực tiếp chỉ đạo hoạt động Ban xây dựng đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
   
   

 

II. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY  

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

NGUYỄN THỊ HUẤN

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện

2

ĐỖ VĂN PHỤNG

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

3

NGUYỄN NGỌC TÚ

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

4

NGUYỄN KHOA VĂN

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện

5

TRẦN THANH THỌ

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

6

DƯƠNG VĂN TUẤN

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện.

7

ĐỖ ĐỨC CƯỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện.

 

 

 

 

III. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN LẠC NHIỆM KỲ 2015 - 2020 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lê Văn Đông

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

2

Kim Ngọc Lâm

HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

3

Nguyễn Văn Tần

HUV, Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện

4

Đặng Thị Kiều Oanh

HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

5

Nguyễn Thị Hương Giang

HUV, Bí thư Huyện đoàn

6

Vũ Thị Kim Hồng

HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

7

Đỗ Hải Đăng

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

8

Hà Thái Dương

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

9

Nguyễn Văn Tuyên

HUV, Trưởng phòng Lao động - TB&XH huyện

10

Ngô Thị Kim Thêu

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT HU

11

Nguyễn Khánh Toàn

HUV, Trưởng phòng Tư pháp huyện

12

Nguyễn Thanh Hoài

HUV, Chánh Thanh tra huyện

13

Nguyễn Xuân Cận

HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức HU, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện

14

Phan Mạnh Lân

HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

15

Phạm Văn Hùng

HUV, Trưởng ban Bồi thường GPMB&PTQĐ huyện

16

Phạm Thế Dũng

HUV, Trưởng phòng GD&ĐT huyện

17

Kiều Như Khắc

HUV, Trưởng phòng VH-TT huyện

18

Vũ Thành Vinh

HUV, Viện trưởng VKSND huyện

19

Vũ Thị Mai Hương

HUV, Chánh án TAND huyện

20

Nguyễn Đình Vĩnh

HUV, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Vĩnh Tường

21

Nguyễn Đức Toàn

HUV, Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND xã Trung Nguyên

22

Quách Văn Tuấn

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Văn Tiến

23

Nguyễn Thành Viên HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Yên Lạc

24

Đặng Thị Hưởng

HUV, Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã Hồng Châu

 

   

 

   

 

IV. CÁC CHI, ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY:  

1. ĐẢNG BỘ CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

STT

TÊN ĐẢNG BỘ CÁC XÃ, THỊ TRẤN

BÍ THƯ

1

Đảng bộ xã Đại Tự

Đỗ Đức Long

2

Đảng bộ xã Yên Đồng

Nguyễn Xuân Nam

3

Đảng bộ xã Tam Hồng

Nguyễn Ngọc Đãi

4

Đảng bộ xã Đồng Văn

Hoàng Văn Hiệp

5

Đảng bộ xã Tề Lỗ

Nghiêm Xuân Đông

6

Đảng bộ xã Trung Nguyên

Nguyễn Đức Toàn

7

Đảng bộ xã Đồng Cương

Nguyễn Việt Cộng

8

Đảng bộ xã Bình Định

Đào Xuân Hải

9

Đảng bộ thị trấn Yên Lạc

Nguyễn Thành Viên

10

Đảng bộ xã Văn Tiến

Quách Văn Tuấn

11

Đảng bộ xã Nguyệt Đức

Trần Văn Hạnh         -PBT Phụ trách

12

Đảng bộ xã Trung Kiên

Nguyễn Khắc Tiến

13

Đảng bộ xã Trung Hà

Trần Ngọc Thạch

14

Đảng bộ xã Yên Phương

Phan Đức Hạnh

15

Đảng bộ xã Hồng Phương

Lê Trọng Lịch

16

Đảng bộ xã Hồng Châu

Đặng Thị Hưởng

17

Đảng bộ xã Liên Châu

Hoàng Văn Chung

 

 

2. ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC   

STT

TÊN ĐẢNG BỘ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

BÍ THƯ

1

Đảng bộ Công an huyện

Đỗ Đức Cường

2

Đảng bộ Quân sự huyện

Nguyễn Văn Hùng

3

Đảng bộ Trung tâm Y tế

Nguyễn Trung Long

 

              

 3. CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC 

STT

TÊN CHI BỘ TRỰC THUỘC

BÍ THƯ

1              

Chi bộ Văn phòng Huyện ủy

Lê Văn Đông

2              

Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy

Nguyễn Thị Huấn

3              

Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đỗ Văn Phụng

4              

Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy

Nguyễn Khoa Văn

5              

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Nguyễn Ngọc Tú

6              

Chi bộ Mặt trận Tổ quốc

Nguyễn Văn Tần

7              

Chi bộ Hội Nông dân

Hoàng Đức Khoa

8              

Chi bộ Hội Phụ nữ

Đặng Thị Kiều Oanh

9              

Chi bộ Hội Cựu Chiến binh

Phạm Văn Lộ

10           

Chi bộ Liên đoàn Lao động

Vũ Thị Kim Hồng

11           

Chi bộ Đoàn Thanh niên

Nguyễn Thị Hương Giang

12           

Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND

Vũ Văn Thanh

13           

Chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Dương Quang Dũng

14           

Chi bộ Nông nghiệp

Nguyễn Văn Lợi      - Phó Bí thư

15           

Chi bộ Phòng Tư pháp

Nguyễn Khánh Toàn

16           

Chi bộ Phòng Nội vụ

Nguyễn Xuân Cận

17           

Chi bộ Thanh tra huyện

Nguyễn Thanh Hoài

18           

Chi bộ Phòng TN&MT

Hồ Văn Quang

19

Chi bộ Ban QLDAXD và PTCCN Trần Gia Khánh

20           

Chi bộ Ban Bồi thường GPMB

Phạm Văn Hùng

21           

Chi bộ Viện Kiểm sát

Vũ Thành Vinh

22           

Chi bộ Phòng LĐ-TB&XH

Nguyễn Văn Tuyên

23           

Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phạm Thế Dũng

24           

Chi bộ Trung tâm VH-TT-TT

Văn Bình Trọng

25           

Chi bộ Phòng Văn hóa - TT

Kiều Như Khắc

26           

Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch

Lê Việt Cường

27           

Chi bộ Chi cục thuế 

Nguyễn Đình Vĩnh

28           

Chi bộ Tòa án

Vũ Thị Mai Hương

29           

Chi bộ Kho bạc Nhà nước

Đại Quang Sơn

30           

Chi bộ Bảo hiểm xã hội

Nguyễn Tuấn Biên

31           

Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp

Nguyễn Thị Tâm     -Phó Bí thư

32           

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội

Đào Đức Luận

33           

Chi bộ Chi cục Thi hành án DS

Lê Xuân Quảng

34           

Chi bộ Trường Mầm non Yên Lạc

Doãn Thị Hồng Hạnh

35           

Chi bộ Trường THPT Yên Lạc

Đỗ Tiến Minh

36           

Chi bộ Trường THPT Yên Lạc 2

Nguyễn Anh Tuấn

37           

Chi bộ Trường THPT Đồng Đậu

Trần Xuân Hòa

38           

Chi bộ Trường THPT Phạm Công Bình

Trần Kim Quân

39           

Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX 

Nguyễn Viết Cường

40           

Chi bộ Trường THCS Yên Lạc

Hán Lượng

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 28/04/2020