Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẠC

Giới thiệu

 

TRỤ SỞ
Địa chỉ :Thị trấn Yên Lạc - H. Yên Lạc - T. Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3836408; Fax: 0211.3850959
Email: yenlac@vinhphuc.gov.vn

 

I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN: 

 

1. CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

  

 Ông: NGUYỄN XUÂN THÔNG

Chức danh: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 

Email: ThongNX@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND huyện

 

2. CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

 

ÔNG: HÀ THÁI DƯƠNG

 

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND 

Chức danh:  Phó Chủ tịch UBND 

Điện thoại: 

Điện thoại: 

Email: 

Email:  

 

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Khối Văn xã; Chỉ đạo Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, thông tin và thể thao, du lịch; dân số - KHHGĐ; BHXH;  giải quyết việc làm và giảm nghèo, chính sách xã hội, người có công, từ thiện nhân đạo; phòng chống tội phạm, TNXH; dân tộc, tôn giáo; công tác CCHC, khoa học công nghệ, thông tin, tuyên truyền phổ biến GDPL, tư pháp; thi hành án dân sự; các tổ chức Hội của huyện; các chương trình mục tiêu có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách

- Trực tiếp phục trách, chỉ đạo: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, Phòng giáo dục và đào tạo, phòng Y tế, Lao động - TB&XH, trung tâm Dân số - KHHGĐ

 

Lĩnh vực phụ trách: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế & Hạ tầng, kinh tế HTX, xây dựng NTM, công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, CN & TTCN, Tài nguyên & Môi trường, Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, Chính sách đất dịch vụ, giao thông vận tải, ATGT, tài sản công

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và hạ tầng, Ban bồi thường GPMB&PTQĐ, Trạm khuyến nông; các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phân công

 

 

I. ỦY VIÊN UBND HUYỆN: 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực

Phụ trách

1

Nguyễn Mạnh Trường

Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện - Ủy viên UBND huyện

Phụ trách: Quân sự, quốc phòng địa phương.

Theo dõi toàn diện xã: T L.

2

Đỗ Đức Cường

Trưởng Công an huyện - Ủy viên UBND huyện.

Phụ trách: Công an, an ninh, trật tự, phòng chống cháy n

Theo dõi toàn diện: Thị trấn Yên Lạc

3

Nguyễn Thị Huấn

Trưởng Phòng Nội vụ huyện - Ủy viên UBND huyện.

Phụ trách: Công tác Nội vụ huyện.

Theo dõi toàn diện xã: 

4

Nguyễn Khánh Toàn

Trưởng Phòng  pháp huyện - Ủy viên UBND huyện.

Phụ trách: Công tác Tư pháp huyện.

Theo dõi toàn diện xã: Trung Hà, Trung Kiên.

5

Lê Việt Cường

Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện - y viên UBND huyện.

Phụ trách: Công tác Tài chính - Kếhoạch huyện.

Theo dõi toàn diện xã: Yên Đồng.

6

Hồ Văn Quang

Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện - Ủy viên UBND huyện.

Phụ trách: Công tác Tài nguyên và Môi trường huyện.

Theo dõi toàn diện xã: Đồng Văn.

7

Nguyễn Văn Tuyên

Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện - Ủy viên UBND huyện.

Phụ trách: Công tác ngành Lao động Thương binh và xã hội.

Theo dõi toàn diện xã: Đại Tự.

8

Kiều Như Khắc

Trưởng Phòng Văn hóa - TT huyện - Ủy viên UBND huyện.

Phụ trách: Công tác ngành Văn hóa-TT-TDTT và Du lịch.

Theo dõi toàn diện xã: Bình Định.

9

Phạm Thế Dũng

Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện - Ủy viên UBND huyện.

Phụ trách: Công tác ngành Giáo dục và Đào tạo.

Theo dõi toàn diện xã : Liên Châu.

 

     

10

Nguyễn Thanh Hoài

Chánh Thanh tra huyện - Ủy viên UBND huyện.

Phụ trách: Công tác Thanh tra huyện.

Theo dõi toàn diện xã: Yên Phương, Văn Tiến.

11

Dương Quang Dũng

Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện - Ủy viên UBND huyện.

Phụ trách: Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tng huyện.

Theo dõi toàn diện xã: Trung Nguyên, Đồng Cương.

12

 

   

 

 

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN:   

  

 


  


 


   


 


  


 


  


 


 


 
 

 

 

IV. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN: 

 

 

 


 

 


  


   

 

Ngày đăng: 10/10/2020