Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẠC

Giới thiệu

 

TRỤ SỞ
Địa chỉ :Thị trấn Yên Lạc - H. Yên Lạc - T. Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3836408; Fax: 0211.3850959
Email: yenlac@vinhphuc.gov.vn

 

I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN: 

 

1. CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

  

 Ông: NGUYỄN XUÂN THÔNG

Chức danh: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 

Email: ThongNX@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND huyện

 

2. CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

 

 

ÔNG: NGUYỄN LÊ HUY

ÔNG: HÀ THÁI DƯƠNG 

Chức danh: TVHU, Phó Chủ tịch UBND 

Chức danh:  HUV, Phó Chủ tịch UBND 

Điện thoại: 

Điện thoại: 

Email: 

Email:  

 

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Bảo hiếm xã hội; giải quyết việc làm và giảm nghèo, chính sách xã hội, người có công, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, từ thiện nhân đạo; bảo vệ bí mật nhà nước, nhân quyền, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; dân tộc, tôn giáo; công tác cải cách hành chính, khoa học công nghệ, thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư pháp; thi hành án dân sự; các tổ chức Hội của huyện; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; công tác quản lý nhà nước các Quỹ tài chính sử dụng ngân sách nhà nước; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh của huyện; phê duyệt quyết định chuẩn bị đầu tư và đầu tư, quyết toán các dự án, chương trình mục tiêu liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách 

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện gồm: Văn phòng HĐND & UBND huyện, phòng Giáo dục & Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Trung tâm Văn hóa- Thông tin -Thể thao, Trung tâm GDNN-GDTX huyện.

 

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác phát triển các Khu, Cụm công nghiệp, làng nghề; Lĩnh vực Công nghiệp - TTCN; Nông nghiệp và phát triển nông thôn, công tác đổi mới HTX, kinh tế hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, Tài nguyên & Môi trường, giá đất; công tác dồn thửa đổi ruộng; công tác thanh tra; bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, Chính sách đất dịch vụ; công tác xây dựng, giao thông vận tải, an toàn giao thông, tài sản công…

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện gồm: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Ban bồi thường GPMB&PTQĐ huyện, Trạm Khuyến nông; các HTX; các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phân công, phụ trách.

 

 

 

 

 

 

 

 I. ỦY VIÊN UBND HUYỆN: 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực

Phụ trách

 1

Nguyễn Mạnh Trường

Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện

-Phụ trách: Quân sự, quốc phòng địa phương.

-Theo dõi toàn diện xã: Hồng Phương, Trung Hà.

2

Thiều Quang Hào

 Trưởng Công an huyện

-Phụ trách: Công an, ANTT, ATGT, PC cháy nổ.

-Theo dõi toàn diện: Đồng Văn, Yên Phương.

3

Lê Văn Đông

Trưởng Phòng Nội vụ huyện - Ủy viên UBND huyện.

-Phụ trách: Công tác Nội vụ huyện.

-Theo dõi toàn diện xã: Tam Hồng, Liên Châu.

4

Nguyễn Khánh Toàn

Trưởng Phòng  pháp huyện

-Phụ trách: Công tác Tư pháp huyện.

-Theo dõi toàn diện xã: Đại Tự.

5

Lê Việt Cường

Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện

-Phụ trách: Công tác Tài chính-KH huyện.

-Theo dõi toàn diện xã: Yên Đồng, Hồng Châu.

 6

Hồ Văn Quang

Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện

-Phụ trách: Công tác Tài nguyên và Môi trường.

-Theo dõi toàn diện xã: Trung Nguyên

 7

Nguyễn Văn Tuyên

Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện

-Phụ trách: Công tác Lao động TB và xã hội.

-Theo dõi toàn diện xã: Trung Kiên.

 8

Phạm T Phương Linh

Trưởng Phòng Văn hóa - TT huyện

-Phụ trách: Công tác ngành VH-TT-TDTT, Du lịch.

-Theo dõi toàn diện xã: Nguyệt Đức.

 9

Trần Minh Tuấn

Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

-Phụ trách: Công tác ngành GD và  ĐT.

-Theo dõi toàn diện xã: Thị trấn Yên Lạc.

 10 

Nguyễn Thanh Hoài

Chánh Thanh tra huyện

-Phụ trách: Công tác Thanh tra huyện.

-Theo dõi toàn diện xã: Bình Định.

 11

Vũ Văn Thanh

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

-Phụ trách: Công tác Văn phòng HĐND&UBND.

-Theo dõi toàn diện xã: Đồng Cương.

11

Dương Quang Dũng

Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện

-Phụ trách: Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng huyện.

-Theo dõi toàn diện xã: Tề Lỗ.

 12

Phan Mạnh Lân

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

-Phụ trách: Lĩnh vực Nông nghiệp&PTNT huyện.

-Theo dõi toàn diện xã: Văn Tiến

 

 

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN:   

  

 


  


 


   


 


  


 


  


 


 


 
 

 

 

IV. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN: 

 

 

 


 

 


  


   

 

Ngày đăng: 07/08/2021