Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẠC

Giới thiệu
TRỤ SỞ
Địa chỉ :Thị trấn Yên Lạc - H. Yên Lạc - T. Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3836408; Fax: 0211.3850959
Email: yenlac@vinhphuc.gov.vn

 

I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2011 - 2016

 

1. Chủ tịch UBND huyện

  

 

 

  Ông: NGUYỄN VĂN HÙNG

 Chức danh: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND huyện

Điện thoại: 0211.3701.468

Email: HungNv23@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

2. Các Phó Chủ tịch

 

Ông: TRẦN THANH THỌ

Chức danh: TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Điện thoại: 0211.3836.455

Email: thott@vinhphuc.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Khối Văn xã; Chỉ đạo Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, thông tin và thể thao, du lịch; dân số - KHHGĐ; BHXH;  giải quyết việc làm và giảm nghèo, chính sách xã hội, người có công, từ thiện nhân đạoj; phòng chống tội phạm, TNXH; dân tộc, tôn giáo; công tác CCHC, khoa học công nghệ, thông tin, tuyên truyền phổ biến GDPL, tư pháp; thi hành án dân sự; các tỏ chức Hội của huyện; các chương trình mục tiêu có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách

- Trực tiếp phục trách, chỉ đạo hoạt động một số cơ quan: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, Phòng giáo dục và đào tạo, phòng Y tế, Lao động - TB&XH, trung tâm Dân số - KHHGĐ

 

 

 

 

Ông: NGUYỄN NGỌC TÚ

Chức danh: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0211.3836.451 

Email: tunn@vinhphuc.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế & Hạ tầng, kinh tế HTX, xây dựng NTM, công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, CN & TTCN, Tài nguyên & Môi trường, Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, Chính sách đất dịch vụ, giao thông vận tải, ATGT, tài sản công

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Mooit rường, Kinh tế và hạ tầng, Ban bồi thường GPMB&PTQĐ, Trạm khuyến nông; các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phân công

 

 

 

 

II. ỦY VIÊN UBND HUYỆN NHIỆM KỲ  2016 - 2021 
 

STT

Họ và tên

Nơi làm việc

Chức vụ

01

Đỗ Đức Cường

Công an huyện Yên Lạc

Ủy viên UBND huyện

02

Dương Văn Tuấn

Ban chỉ huy Quân sự huyện Yên Lạc

Ủy viên UBND huyện

03

Nguyễn Xuân Cận

Phòng Nội vụ huyện Yên Lạc

Ủy viên UBND huyện

04

Đỗ Hải Đăng

Phòng Tài chính – KH huyện Yên Lạc

Ủy viên UBND huyện

05

Phạm Thế Dũng

Phòng Giáo dục & ĐT huyện Yên Lạc

Ủy viên UBND huyện

06

Nguyễn Thanh Hoài

Thanh tra huyện Yên Lạc

Ủy viên UBND huyện

07

Vũ Thị Kim Hồng

Văn phòng HĐND&UBND huyện Yên Lạc

Ủy viên UBND huyện

08

Ngô Thị Kim Thêu 

Phòng Tư pháp huyện Yên Lạc

Ủy viên UBND huyện

09

Phan Mạnh Lân

Phòng Kinh tế & Hạ tầng  huyện Yên Lạc

Ủy viên UBND huyện

10

Đỗ Văn Khải

Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Yên Lạc

Ủy viên UBND huyện

11

Nguyễn Văn Tuyên

Phòng Lao động – TB&XH huyện Yên Lạc

Ủy viên UBND huyện

12

Kiều Như Khắc

Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Yên Lạc

Ủy viên UBND huyện

13

Nguyễn Chí Thiết

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Lạc

Ủy viên UBND huyện

14

Trần Thị Thanh Tâm

Phòng Y tế huyện Yên Lạc

Ủy viên UBND huyện

    

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN  

  


 


  


 


   


 


  


 


  


 


 


  

IV. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN:

 

 

 


 

 


  


   

Ngày đăng: 24/05/2018