Hệ thống chính trị

 
HĐND Huyện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẠC KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CƠ CẤU TỔ CHỨC HĐND HUYỆN

 

 1. CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

 

Ông: NGUYỄN KHẮC HIẾU

 

Chức danh: TUV, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN 

Số điện thoại:

 

Email: btcyenlac@gmail.com

 

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung mọi hoạt động của HĐND huyện

 

 

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN                                                         

 

Ông: ĐỖ HẢI ĐĂNG

 

Chức danh: HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Số điện thoại: 0988756459

 

Email: DangDH@vinhphuc.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách, chỉ đạo hoạt động của Ban pháp chế HĐND huyện; chỉ đạo, xử lý các văn bản theo lĩnh vực được phân công; theo dõi hoạt động của Tổ đại biểu HĐND số 5 và Thường trực HĐND các xã: Liên Châu, Trung Kiên và Trung Hà

 

 

3. CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN 

3.1. Ban Pháp chế HĐND huyện: 

       Mail: banphapcheyenlac@gmail.com

    Gồm 05 thành viên, trong đó Cơ cấu: 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 03 Ủy viên

            

ÔNGNGUYỄN KHOA VĂN
Chức danh:  Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện
SĐT: 0982.734.551
Email: vannk@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực: Thi hành hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương; thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án thuộc lĩnh vực của Ban; Theo dõi hoạt động của Tổ đại biểu số 2, số 6  HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã: Đồng Cương, Bình Định, Thị trấn Yên Lạc, Nguyệt Đức, Văn Tiến, Yên Phương.

 

  

ÔNGHOÀNG KIM ĐOÀN
Chức danh: Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện
SĐT: 0912.695.795
Email:banphapcheyenlac@gmail.com
 Lĩnh vực phụ trách:

          

   Ủy viên Ban Pháp chế:

-          Ông: Trần Ngọc Giang – Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn

-          Ông: Nguyễn Văn Tần – Nguyên Phó Chủ tịch MTTQ huyện

-          Bà: Ngô Thị Kim Thêu – HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

 

 

3.2.  Ban Kinh tế  - Xã hội HĐND huyện:

Gồm 05 thành viên, trong đó Cơ cấu: 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 03 Ủy viên 

          

 
ÔNGNGUYỄN NGỌC TÚ
Chức danh: Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
SĐT:  0982541268
Email: 
Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực: Kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, giao thông, xây dựng, tài nguyên, môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, du lịch và chính sách tôn giáo trên địa bàn huyện; thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án thuộc lĩnh vực của Ban; Theo dõi hoạt động của Tổ Đại biểu số 1, số 3 HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã: Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên, Yên Đồng, Tam Hồng. 

 

NGUYỄN THỊ DIỆP
Chức danh: Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
SĐT:  0912.361.843
Email: Diep1979vp@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách:

   Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội:

-          Bà: Đặng Thị Kiều Oanh – HUV, Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy

-          Ông: Nguyễn Đức Toàn – UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Trung Nguyên

-          Ông: Đỗ Đức Long – Bí thư Đảng ủy xã Đại Tự

                 

4. Đại biểu HĐND huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện

 

1.1 Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:

a) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện;

b) Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;

đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

g) Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

h) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:

a) Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền;

d) Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.

1.3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

1.4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã.

1.5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 HĐND huyện Yên Lạc

 

Ngày đăng: 03/08/2021