Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

UB MTTQ HUYỆN YÊN LẠC

Giới thiệu

 

Số điện thoại:  0211.3836482

EmailMTTQ.yenlac@vinhphuc.vn

 

I. Lãnh đạo UB MTTQ huyện:

1. Chủ tịch UBMTTQ huyện

 

Ông: NGUYỄN ĐỨC TOÀN

Chức danh: TVHU, Chủ tịch UB MTTQ huyện

Số điện thoại: 0969.291.081

Email:toannd2@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách chung

 

2. Các Phó Chủ tịch MTTQ huyện

 

Bà: NGUYỄN THỊ XUÂN

Chức danh: Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện

Số điện thoại: 

Email: nguyenxuanyl@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách các lĩnh vực liên quan đến công tác phong trào; các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động; tham gia xây dựng và quản lý quỹ “Vì người nghèo”, các loại quỹ khác (nếu có).

 

II. Cán bộ, chuyên viên MTTQ huyện

 

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Lê Thanh Thủy

lethuymttq@gmail.com

 

 

 

  

III. Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của UB MTTQ huyện Yên Lạc

 

   

 

Chức năng, nhiệm vụ: Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hôi; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

MTTQ huyện Yên Lạc

 

Ngày đăng: 07/09/2021