Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

UB MTTQ VIỆT NAM HUYỆN YÊN LẠC

Giới thiệu

               

Số điện thoại:  

 

I. Lãnh đạo UB MTTQ huyện:

 

1. Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

 

 

Ông: NGUYỄN KHOA VĂN

Chức danh:  TVHU. Chủ tịch UB MTTQ huyện

Email: 

 

 

2. Các Phó Chủ tịch MTTQ huyện

 

 

 

 

Ông: TRẦN BÁ HỞI

Chức danh: Phó Chủ tịch thường trực UB MTTQ huyện

Email: hoiyenlac@gmail.com

 

Ông: HOÀNG ĐỨC KHOA

Chức danh: Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện

Email: khoaphuluu@gmail.com

 

 

 

 

 II. Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UB MTTQ huyện Yên Lạc

                                

 

               Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

1- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

           1. Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thời gian tới;

          2. Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

         3. Góp ý kiến, kiến nghị với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước;

        4. Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

           5. Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

          6. Ra lời kêu gọi nhân dân trong huyện hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng  khi cần thiết.

 

 

         

 

Ngày đăng: 10/09/2015