Giới thiệu

 
Giới thiệu

Dân số

Huyện Yên Lạc hiện có số dân là 156.456 người

Dân số huyện Yên Lạc hiện có 156.456 người, trong đó nam giới là 78.072, nữ là 78.384.

Dân số phân theo thành thị là 14.986 người, dân số phân theo nông thôn là 141.470 người.

Dân cư sống trên địa bàn là dân tộc Kinh.

 

 

 
 

Ngày đăng: 04/03/2022