Hệ thống chính trị

HỘI CCB

Giới thiệu

 

Số điện thoại cố định: 0211.3836.721

              Địa chỉ mail công vụ: trananhccbyl@gmail.com

  

I. Lãnh đạo Hội CCB huyện

 

1. Chủ tịch Hội

 

Ông: PHẠM VĂN LỘ

Chức danh: Chủ tịch Hội Hội CCB huyện

Số điện thoại: 0912.031.246
Email: trananhccbyl@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung hoạt động của Hội

 

2Các phó Chủ tịch Hội

 

    

Ông: NGUYỄN HẢI BA

Ông: NGUYỄN DUY THUẦN

Chức danh:  Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Chức danh:  Phó Chủ tịch Hội CCB huyện
Số điện thoại: 0914.259.058 Số điện thoại: 0989.327.165
Email: trananhccbyl@gmail.com Email: trananhccbyl@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Công tác tuyên giáo, công tác thi đua khen thưởng ; Theo dõi nắm chắc kết quả hoạt động của Hội cơ sở                                                                                                                                                                                                             Lĩnh vực phụ trách: Công tác tổ chức - chính sách; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Hội; Công tác kinh tế đời sống; Hoạt động vay vốn ngân hàng chính sách xã hội; Hoạt động Câu lạc bộ kinh tế; Phòng chống đuối nước; Lĩnh vực quốc phòng, an ninh chính trị xã hội

 

3. Cán bộ của Hội

 

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Trần Văn Anh

trananhccbyl@gmail.com

  

II. Hoạt động của Hội CCB huyện

 

+ Chức năng: đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và Cựu Chiến binh. Hội làm tham mưu cho cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và Cựu Chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị- xã hội của cách mạng và của Hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ; Giám sát và phản biện xã hội đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước, dại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

+ Nhiệm vụ: 

1. Tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân ; đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch ; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước ; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội ; tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước theo quy định.

2. Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên, Cựu chiến binh và Hội Cựu Chiến binh.

3. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và Cựu Chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các ngành chức năng cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập hợp, động viên Cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các Câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân, nhằm tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống « Bộ đội Cụ Hồ » trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của cấp ủy và chính quyền ở cơ sở.

4. Tổ chức chăm lơ, giúp đỡ hội viên và Cựu Chiến binh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp ; Tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và Cựu Chiến binh tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và Cựu chiến binh ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hôi viên và Cựu chiến binh.

6. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự địa phương cùng cấp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

7. Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

 

 

Hội CCB huyện

 

 

 

Ngày đăng: 03/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục