Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT

Giới thiệu

 

Số điện thoại Cơ quan:  02113.813.898;  02113.836.036

mail công vụ: nnptntyenlac@vinhphuc.gov.vn

 

I. Lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên của phòng

1. Trưởng phòng

 

Ông: PHAN MẠNH LÂN

Chức danh: HUV, Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT

Số điện thoại:  0912.054.132
Email: 
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

2. Phó trưởng phòng

 

Ông: NGUYỄN VĂN BỘ
Chức danh: Phó Trưởng phòng NN&PTNT
Sđt: 0988.999.458
Email: nguyenvanbo0205@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Sản xuất chăn nuôi, thú y, thủy sản; Trồng trọt, BVTV; xây dựng kế hoạch sản xuất hàng vụ, kế hoạch kinh tế xã hội; vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp; Chương trình xây dựng nông thôn mới

 

3. Cán bộ, chuyên viên của Phòng

 

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Nguyễn Văn Hồng

hongthuyloiyenlac@gmail.com

02

Đại Thị Loan

daithiloan75@gmail.com

03

Trần Thị Quyên

quyentranvp@gmail.com

  

II. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng:

Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao, đồng thời giúp UBND huyện đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của Tỉnh đóng trên địa bàn huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị liên quan đến hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Phòng NN&PTNT

 

Ngày đăng: 25/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục