Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT

Giới thiệu

 

Số điện thoại Cơ quan:  02113.836.036

mail công vụ: nnptnt.yenlac@vinhphuc.gov.vn

 

I. Lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên của phòng

1. Trưởng phòng

 

Ông: PHAN MẠNH LÂN

Chức danh: HUV, Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT

Số điện thoại:  0912.054.132
Mail công vụ : Lanpm@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp chỉ đạo trong lĩnh vực quy hoạch- kế hoạch sản xuất nông nghiệp, tổ chức quản lý cán bộ thi đua khen thưởng, kỷ luật; thủy lợi, đê điều, PCLB; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; Kinh tế hộ, kinh tế  trang trại, kinh tế HTX NN, định canh, định cư; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; cơ giới hóa nông nghiệp; cải tạo chuyển dịch từ trồng trọt sang nuôi trồng thủy sản-Chăn nuôi; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhiệm vụ của phòng

 

 

2. Phó trưởng phòng

 

Ông: NGUYỄN VĂN BỘ
Chức danh: Phó Trưởng phòng NN&PTNT
Sđt: 0988.999.458

Mail công vụ : bonv@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Lĩnh vực sản xuất chăn nuôi, thú y, thủy sản; trồng trọt, BVTV; xây dựng kế hoạch sản xuất hàng vụ, kế hoạch kinh tế xã hội; vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp; Chương trình xây dựng nông thôn mới 

 

3. Cán bộ, chuyên viên của Phòng

 

TT

Họ và tên

Mail công vụ

1

Tạ Quốc Huy

huytq2@vinhphuc.gov.vn

 

2

Đại Thị Loan

loandt@vinhphuc.gov.vn

 

3

Trần Thị Quyên

quyentt@vinhphuc.gov.vn

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng:

 

Phòng Nông nghiệp& Phát triển nông thôn huyện Yên Lạc là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa bàn huyện về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

 

Phòng NN&PTNT

 

Ngày đăng: 22/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*