Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Giới thiệu

 Số ĐT cơ quan: 0211.3.837.183

 

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG 

 

1. Trưởng phòng

 

Ông: NGUYỄN XUÂN CẬN

Chức danh: HUV,  Trưởng Phòng Lao động TB&XH

Số điện thoại: 0912880528
Email: xuancantp@gmail.com

 Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách chung

                                     

2. Phó trưởng phòng

 

Ông: TRẦN BÁ HIẾU

Bà: TRẦN THỊ BÍCH NGUYỆT

 Chức danh: Phó Trưởng Phòng Lao động TB&XH

Chức danh: Phó Trưởng Phòng Lao động TB&XH

Số điện thoại: 098 5876528

Số điện thoại: 0976.455.945

Email: hieuvp@gmail.com

Email: 

Lĩnh vực phụ trách: Người có công, bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế, công tác Đảng, thẩm định hồ sơ đề nghị chi trả kinh phí hỏa táng.

Lĩnh vực phụ trách: Lao động, việc làm và đào tạo nghề; giảm nghèo, Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; bình đẳng giới; công tác phòng chống tệ nạn xã hội; công tác tổng hợp.

 

 

 

II. Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Phòng

*Chức năng:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; giáo dục nghề nghiệp; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

*Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

6. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã, thị trấn.

7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

9. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

11. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

12. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Phòng LĐ-TB&XH huyện

 

 

Ngày đăng: 16/03/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục