Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 – 2022, huyện Yên Lạc đã tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; đồng thời đổi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật, đánh giá tình hình thi hành pháp luật, và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật.

Nghiêm túc quán triệt nội dung Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, huyện Yên Lạc đã hướng dẫn và yêu cầu các cơ quan chuyên môn thi hành các văn bản và giải quyết các vụ việc đảm bảo đúng pháp luật. Huyện đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân, nhất là vai trò của các cơ quan chuyên môn có chức năng trực tiếp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Hiện nay, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật của huyện đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ với 04 công chức Tư pháp cấp huyện đều có trình độ Đại học trở lên; có 22/26 công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, thị trấn có trình độ Đại học Luật.

 

 

Huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức phong phú như: thông qua hội nghị; sinh hoạt các hội, nhóm, câu lạc bộ; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trên Cổng TTGTĐT huyện; trao pano, áp phích, băng zôn; tổ chức các hoạt động nhân Ngày Pháp luật, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân… qua đó đã nâng cao một bước trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về các chính sách pháp luật và chấp hành pháp luật, góp phần quan trọng để huyện giữ vững ổn định về chính trị, an ninh quốc phòng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cùng với duy trì có hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; triển khai áp dụng quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật, trong thời gian qua, huyện Yên Lạc đã tăng cường, đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình pháp luật và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật. Huyện cập nhật đầy đủ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật đăng tải lên Cổng TTGTĐT huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và tổ chức, cá nhân dễ dàng truy cập, tìm kiếm các văn bản liên quan. Các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật thông qua các phần mềm ứng dụng quản lý văn bản dùng chung và phần mềm chuyên ngành. Tăng cường theo dõi thi hành pháp luật trên các lĩnh vực, từ năm 2018 đến nay, phòng Tư pháp huyện đã tiến hành kiểm tra được 12 đơn vị với các nội dung trọng tâm như: Chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã cơ bản thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật.

 

 

Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022”, huyện Yên Lạc đang chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp trong tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật; đơn giản hoá các thủ tục hành chính và chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin theo đúng quy định. Bên cạnh đó, huyện cũng tập huấn chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan thi hành pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân và hiệu quả công tác hoà giải, giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở.

 

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 22/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*