Giới thiệu các tổ chức

Trung tâm hành chính công

Giới thiệu

 

Số ĐT Cơ quan: 0211. 3.763.678

Mail :

I. Lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên của Trung tâm Hành chính công huyện Yên Lạc: 

   

   

Ông: Nguyễn Xuân Nam

Chức danh:  Giám đốc

Số điện thoại: 0949.233.583
 Email: namnx2@vinhphuc.gov.vn
 Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

2. Cán bộ, chuyên viên: 

 

STT

Họ và tên

Lĩnh vực phụ trách

Địa chỉ Email công vụ

1

Lê Phạm Khôi

Giám sát và giải quyết KN-TC lại trung tâm HC công huyện

khoilp@vinhphuc.gov.vn

2

Nguyễn Đức Thọ

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ về TTHC lĩnh vực Tư pháp và thực hiện nhiệm vụ được phân công của cơ quan, đơn vị và giám đốc TTHC công huyện

 

3

Lê Thị Thảo

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ về TTHC lĩnh vực TN&MT và thực hiện nhiệm vụ được phân công của cơ quan, đơn vị và giám đốc TTHC công huyện

 

4

Nguyễn Văn Toàn

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ về TTHC lĩnh vực tài chính – kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ được phân công của cơ quan, đơn vị và giám đốc TTHC công huyện

tckhyenlacvp@gmail.com

5

Lương Văn Hùng

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ về TTHC lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng và thực hiện nhiệm vụ được phân công của cơ quan, đơn vị và giám đốc TTHC công huyện

 

6

Đinh Thị Trà My

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ về TTHC lĩnh vực Văn hóa – Thông tin và thực hiện nhiệm vụ được phân công của cơ quan, đơn vị và giám đốc TTHC công huyện

 

7

Lê Vân Anh

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ về TTHC lĩnh vực Lao động – TB&XH và thực hiện nhiệm vụ đượ phân công của cơ quan, đơn vị và giám đốc TTHC công huyện

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hành chính công huyện Yên Lạc:

1.Vị trí, chức năng:

     Trung tâm Hành chính công huyện Yên Lạc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng HĐND&ƯBND huyện (sau đây gọi tắt là Trung tâm HCC). Trung tâm HCC có chức năng giúp UBND huyện làm đầu mối chung trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, thấm định, giải quyết, tra kết quả về hồ sơ thủ tục hành chính cua các tố chức, cá nhân và một sô dịch vụ công theo quy định.

          Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của ƯBND huyện, sự quản lý về hành chính, tổ chức, nhân sự và một số mặt công tác của Văn phòng HĐND&UBND huyện, đồng thời chịu sự chi đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ:

        - Hướng dẫn, tư vấn cho cá nhân, to chức đến giao dịch về TTIIC;

        - Tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân;

         - Luân chuyển hồ sơ đến các các phòng chuyên môn thuộc ƯBND huyện và cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm xử lý, giải quyết theo quy định;

        - Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ để đôn đốc và trả lời, cung cấp thông tin cho khách hàng, cơ quan liên quan khi được yêu cầu;

         - Đôn đốc Thủ trưởng các cơ quan thực hiện giải quyết các TTHC theo quy định;

         - Nhận kết quả giải quyết từ các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan;

         - Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;

        - Tố chức khảo sát ý kiến của khách hàng đối với các dịch vụ hành chính đã được cung cấp;

       - Tiếp nhận và phối hợp giải đáp các ý kiến đóng góp của khách hàng liên quan đên chất lượng giải quyết dịch vụ hành chính công của các phòng chuyên môn thuộc ƯBND huyện và cơ quan, đơn vị liên quan; phản ánh góp ý đơn giản hóa TTHC;

        - Phục vụ các dịch vụ hỗ trợ quá trình giao dịch TTHC của cá nhân, tổ chức; cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

          - Từng bước liên kết tối đa các giao dịch hành chính từ cấp huyện và xã, thị trấn;

         - Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản tại Trung tâm HCC huyện theo quy định của pháp luật;

        - Quản lý về chấp hành nội quy, quy chế, quy trình, thời gian làm việc, mối quan hệ phối hợp đối với công chức, viên chức trưng tập từ các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và cơ quan, đơn vị liên quan làm việc tại Trung tâm HCC;

         - Thực hiện một số nhiệm vụ về hồ trợ đầu tư do Chủ tịch UBND huyện giao;

        - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp giao.

3. Quyền hạn:

        - Kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ, TTHC của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm HCC theo quy định thông qua Phần mềm quản lý hồ sơ, công việc. Chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị trực tiêp xử lý, giải quyết hồ sơ, TTHC nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ TTHC; phối hợp làm rõ việc giải quyết hồ sơ, TTHC chậm so với quy định.

         - Đánh giá, nhận xét về tiến độ, chất lượng trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, thái độ, ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc của ccvc tại Trung tâm và tiêu chí liên quan khác, trên cơ sở đó đê nghị các cơ quan có thâm quyên khen thưởng hoặc kỷ luật theo quy định.

         - Chủ động báo cáo, đề xuất UBND huyện quyết định điều động hoặc luân chuyển ccvc vi phạm Quy chế làm việc, quy trình giải quyết TTHC hoặc năng lực chuyên môn không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao sau khi thông nhất với cơ quan, đơn vị sử dụng ccvc./.

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 24/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*