Giới thiệu các tổ chức

HỘI NNCĐ DC/DIÔXIN

Giới thiệu

  

                  Số điện thoại: 0211.3760.410

 

I. Lãnh đạo Hội

 

1. Chủ tịch Hội

 
Ông: ĐỖ THẾ QUANG
Chức danh: Chủ tịch Hội NNCĐ DC/ĐIÔXIN huyện
Số điện thoại: 0164.887.419

 

2. Các Phó Chủ tịch Hội

 

 
 
Ông: KIM VĂN TẬP Ông: NGUYỄN VĂN CẤP

Chức danh: Chủ tịch Hội NNCĐ DC/ĐIÔXIN huyện

Chức danh: Chủ tịch Hội NNCĐ DC/ĐIÔXIN huyện

Số điện thoại: 01686.671.583 Số điện thoại: 01687.935.191

 

II. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Hội

Tổ chức vận động chăm sóc nạn nhân da cam

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 02/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục