Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG Y TẾ

Giới thiệu

 

Số điện thoại Cơ quan: 0211.3812.035

Email: phongyteyenlac@gmail.com

 

I. Lãnh đạo Phòng Y tế huyện

  

 

Bà: TRẦN THỊ THANH TÂM

Chức danh: Trưởng Phòng Y tế huyện

Số điện thoại:

Email: 

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế huyện

1. Vị trí, chức năng

 - Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện.

- Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 - Trình Uỷ ban nhân dân: Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện; Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt. 

- Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.

 

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số- kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

- Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân  huyện.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 

 

II. Lãnh đạo Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện

  

 

 

Bà: TRẦN THỊ THANH TÂM

Chức danh: Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện

Số điện thoại:

Email: 

 

Ông: LÊ VĂN TUẤN

Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện

Số điện thoại:

Email: 

 

 Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện.PDF

 

 

 


 

Ngày đăng: 10/10/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục