Giới thiệu các tổ chức

THANH TRA

Giới thiệu

 

Số điện thoại: 02113.836.456

Email: thanhtra.yenlac@vinhphuc.gov.vn

           Thanhtrahuyenyenlac@gmail.com  

 

 
I. Lãnh đạo Thanh tra huyện:

 

1. Chánh Thanh tra:

Ông: NGUYỄN THANH HOÀI

Chức danh: HUV, Chánh Thanh tra huyện
Số điện thoại:  0912.246.058
Email: Hoaint@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của cơ quan; Thanh tra và trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân

 

 

 2. Các Phó Chánh Thanh tra:

 

  

 

Ông: LÊ QUANG THÀ

Ông: NGUYỄN ĐỨC THỌ

Chức danh: Phó Chánh Thanh tra huyện 

Chức danh: Phó Chánh Thanh tra huyện  

Số điện thoại:  0984.895.239  Số điện thoại: 0983.851.599
Email: Thalq@vinhphuc.gov.vn Email: thond@vinhphuc.gov.vn
 Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện các quyết định, kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.                                                                              

 

 

3. Chuyên viên, Thanh tra viên:

 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Ông Phạm Đạt Hùng

Hungpd@vinhphuc.gov.vn

02

Lê Phạm Khôi

Khoilp@vinhphuc.gov.vn

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra huyện

 

+ Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện;

+ Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND cấp huyện, Thanh tra huyện.

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, của UBND cấp xã;

+ Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã;

+ Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND cấp huyện giao;

+ Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

 

+ Giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; 

 

Thanh tra huyện

 

 

 

 

Ngày đăng: 01/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục