Giới thiệu các tổ chức

THANH TRA

Giới thiệu

 

Số điện thoại: 02113.836.456

Email: thanhtra.yenlac@vinhphuc.gov.vn

           Thanhtrahuyenyenlac@gmail.com  

 

 
I. Lãnh đạo Thanh tra huyện:

 

1. Chánh Thanh tra:

Ông: NGUYỄN THANH HOÀI

Chức danh: HUV, Chánh Thanh tra huyện
Số điện thoại:  0912.246.058
Email: Hoaint@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của cơ quan; Thanh tra và trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân

 

 

 2. Các Phó Chánh Thanh tra:

 

  

 

Ông: NGUYỄN ĐỨC THỌ

 

Chức danh: Phó Chánh Thanh tra huyện 

 

Số điện thoại: 0983.851.599

 

Email: thond@vinhphuc.gov.vn  
Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.                                                                                                                                               

 

 

3. Chuyên viên, Thanh tra viên:

 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Ông Phạm Đạt Hùng

Hungpd@vinhphuc.gov.vn

02

Lê Phạm Khôi

Khoilp@vinhphuc.gov.vn

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra huyện

 

+ Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện;

+ Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND cấp huyện, Thanh tra huyện.

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, của UBND cấp xã;

+ Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã;

+ Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND cấp huyện giao;

+ Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

 

+ Giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; 

 

Thanh tra huyện

 

 

 

 

Ngày đăng: 01/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục