Giới thiệu các tổ chức

THANH TRA

Giới thiệu

 

Số điện thoại: 02113.836.456

Email: thanhtra.yenlac@vinhphuc.gov.vn

           Thanhtrahuyenyenlac@gmail.com  

 

 
I. Lãnh đạo Thanh tra huyện:

 

1. Chánh Thanh tra:

Ông: NGUYỄN THANH HOÀI

Chức danh: HUV, Chánh Thanh tra huyện
Số điện thoại:  0912.246.058
Email: Hoaint@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung

 

 

 2. Các Phó Chánh Thanh tra:

 

  

 

Ông: LÊ QUANG THÀ

Ông: NGUYỄN ĐỨC THỌ

Chức danh: Phó Chánh Thanh tra huyện 

Chức danh: Phó Chánh Thanh tra huyện  

Số điện thoại:  0984.895.239  Số điện thoại: 0983.851.599
Email: Thalq@vinhphuc.gov.vn Email: thond.ttryenlac@gmail.com
 Lĩnh vực phụ trách: Lĩnh vực phụ trách: Công tác thanh tra

 

 

3. Cán bộ, chuyên viên 

 

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Ông Phạm Đạt Hùng

Hungpd@vinhphuc.gov.vn

02

Lê Phạm Khôi

Khoilp@vinhphuc.gov.vn

03

Nguyễn Thị Tiến

 

  

II. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra huyện

               a) Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

- Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện.

b) Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, của UBND cấp xã.

- Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã.

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

c) Giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 

d) Giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũngthực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

 

Phòng Thanh tra huyện

 

 

 

 

Ngày đăng: 06/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục