Giới thiệu các tổ chức

XÍ NGHIỆP THỦY LỢI

Giới thiệu

 

Số điện thoại:   0211.3836.414

                   

 I. Lãnh đạo Xí nghiệp Thủy lợi:

 

1. Giám đốc:

 

 

Ông: NGUYỄN ANH ĐỨC

Chức danh: Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi 

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

Số điện thoại: 0912.209.396

Email: xnthuyloiyenlac@gmail.com  

 

 

2. Các Phó Giám đốc

 

 

 

 

Ông: NGUYỄN TƯ THOAN

Ông: ĐỖ VIỆT HÙNG

Chức danh: Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi

Lĩnh vực phụ trách: Công tác tưới, tiêu, công tác KCS,

công tác đoàn thanh niên, DQTV 

Chức danh: Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi

Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch kỹ thuật, công trình;

công tác đoàn

Số điện thoại: 0972.640.873 Số điện thoại: 0983.738.156
Email: thoannguyenthuyloi@gmail.com  

Email: doviethung.tl.yenlac@gmail.com

 

II. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Xí nghiệp Thủy lợi:

       

 

      Khai thác, quản lý, bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và tiêu thoát nước nông thôn cho 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 22/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục