Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG VĂN HÓA

Giới thiệu

 

Điện thoại Cơ quan:

 

I. Lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện

 

1. Trưởng Phòng

 

 

 

 

Ông: KIỀU NHƯ KHẮC

Chức danh: HUV, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện

            Số điện thoại: 

Email: 

 

2Các phó trưởng phòng

 

 

 

 

Ông: NGUYỄN VĂN HẢI

Chức danh: Phó Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin 

Số điện thoại: 0912.544.720

Emailhaivh80@gmail.com 

 

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa Thông tin huyện 

Cán bộ lãnh đạo, CCVC Phòng Văn hóa TT

*Chức năng:  

            -Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, di tích; các hoạt động báo chí, xuất bản, bưu chính chuyển phát, viễn thông internet, BTS, các hoạt động phát thanh trên địa bàn.

            -Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và và các hoạt động của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của sở Văn hoá, thể thao và Du lịch, sở Thông tin và Truyền thông.

  *Nhiệm vụ, quyền hạn: 

            -Tham mưu, trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, kế hoạch ngắn hạn, đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, báo chí xuất bản, viễn thông internet, cơ sở hạ tầng công nghề thông tin, phát thanh truyền hình…các biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. 

  -Tham mưu, trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch; báo chí xuất bản, 

 bưu chính chuyển phát, viễn thông internet, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phát thanh thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện. 

            -Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các kế hoạch, đề án,chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, báo chí xuất bản, bưu chính chuyển phát, viễn thông internet, phát thanh… 

            -Giúp UBND huyện thẩm định, đăng ký, hướng dẫn, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực văn hoá thể thao, quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, phân cấp của UBND huyện. 

            -Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hoá thể thao, thông tin truyền thông. Hướng dẫn, kiểm tra các việc thực hiện chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị nói trên. 

            -Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá thể thao, gia đình, du lịch, thông tin truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn. 

            -Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động của trung tâm văn hoá thể thao, các thiết chế văn hoá ở cơ sở. Kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, dịch vụ thông tin truyền thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

            -Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện. 

            -Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án ứng dụng về công nghệ thông tin trên địa bàn huyện.  

            -Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, bưu chính chuyển phát, viễn thông internet, quảng cáo, báo chí xuất bản trên địa bàn huyện. Giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật.

            -Thực hiện các công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao, du lịch, bưu chính viễn thông, di tích lịch sử văn hoá. Tổ chức quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động; quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

Ngày đăng: 21/02/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục