Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Giới thiệu

 

Điện thoại Cơ quan: 0211.3836037

Mail công vụ: vhtt.yenlac@vinhphuc.gov.vn

 

I. Lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện

 

1. Trưởng Phòng

 

 

 

Bà: PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH

Chức danh: HUV, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện

Số ĐT: 0987436676
Email: 
Lĩnh vực phục trách: Phụ trách chung

 

2Các phó trưởng phòng

Ông: TRỊNH QUỐC TRUNG

Ông: PHAN ĐỨC HẠNH

Chức danh: Phó Trưởng Phòng Văn hóa &Thông tin 

Chức danh: Phó Trưởng Phòng Văn hóa &Thông tin

Số điện thoại: 0914.830.206

Số điện thoại: 0979.362.356

Emailtrungpgdyl@gmail.com 

Mail: hanhndyl@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác thông tin và truyền thông, báo chí xuất bản, công tác gia đình, thiết chế văn hóa, thiết chế văn hóa chuẩn nông thôn mới, xây dựng các báo cáo và báo cáo chuyên đề. 

Lĩnh vực phụ trách:

 

 

II. Cán bộ, chuyên viên của Phòng

 

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Đinh Thị Trà My

mydtt@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

III. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa Thông tin huyện 

      Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, quảng cáo, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyển hình, báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, hạ tầng thông tin.

 

Phòng VHTT

 

 

Ngày đăng: 16/03/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục