Giới thiệu các tổ chức

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU

Giới thiệu

 

        - Số điện thoại cố định: 0211.3851.683

        - Địa chỉ mail công vụ: c3dongdau@vinhphuc.edu.vn

 

I. Lãnh đạo Trường THPT Đồng Đậu

 

1. Hiệu trưởng

 

Ông: TRẦN XUÂN HÒA

Chức danh: Hiệu trưởng trường THPT Đồng Đậu

 Số điện thoại: 0976378739
Email: txh775@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: 

 

2. Các Phó Hiệu trưởng

 

 

Bà: TRƯƠNG THỊ HẢI DUYÊN

Chức danh: Phó Hiệu trưởng trường THPT Đồng Đậu

 Số điện thoại: 0977969117
Emailhaiduyenpham@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện Quy chế hoạt động của Trường THPT được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhà trương có nhiệm vụ chính như sau:

+ Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS và cấp THPT do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

+ Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

+ Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

+ Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

+ Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

+ Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

+ Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

            + Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

Trường THPT Đồng Đậu

 

Ngày đăng: 14/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục