Giới thiệu các tổ chức

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO

Giới thiệu

 

 

Địa chỉ:  Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

          Số điện thoại:  0211.3836.750

 

I. Lãnh đạo trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện

1. Giám đốc

 

 
Ông: VĂN BÌNH TRỌNG

Chức danh: Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao

Số điện thoại: 0912.776.467 ; 0968.708.647

Email:  binhtrong169@gmail.com 

        binhtrong169@yahoo.com

 

 

 

2. Phó Giám đốc
 
Ông: TRẦN VĂN BIỂN

Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - TT

Số điện thoại: 0918.307.590

Email bientv@vinhphuc.gov.vn

                           dtt.yenlac@vinhphuc.gov.vn

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện

  


 

                   

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 20/02/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục