Giới thiệu các tổ chức

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO

Giới thiệu

  

Địa chỉ:  Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

          Số điện thoại:  0211.3836.750

 

I. Lãnh đạo trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện

1. Giám đốc

 

 

Ông: NGUYỄN VĂN HẢI

Chức danh: Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao

Số điện thoại: 0912.544.720

Emailhaivh80@gmail.com 

  

2. Phó Giám đốc
 
Ông: TRẦN VĂN BIỂN

Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - TT

Số điện thoại: 0918.307.590

Email bientv@vinhphuc.gov.vn

                           Congthongtinyenlac@gmail.com

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện

  

 

 Tập thể cán bộ Trung tâm Văn hoá - TT - TT huyện Yên Lạc

 

 

* Chức năng:

 

        - Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện Yên Lạc là đơn vị s nghiệp trực thuộc y ban nhân dân huyện có chức năng tổ chc thực hiện nhiệm vụ: phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, t chức hoạt dộng của cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện; sự nghiệp văn hóa – th thao; tổ chức tuyên truyn, phổ biến chủ trương, đưng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định ca địa phương; tổ chc các hoạt động văn hóa, văn ngh, th dục – th thao chào mng các sự kiện chính trị trên địa bàn huyện; tổ chc cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cu hot động văn hóa, văn ngh, th dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo ng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các t chức tín dụng, ngân hàng đ hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

          1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ca huyện để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động trình Chủ tịch UBND huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

          2. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh trên hệ thống truyền thanh đ tuyên truyên đường lối, chính sách của Đng, pháp luật của Nhà nước, sự ch đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền địa phương; Thông tin về các hoạt động Kinh tế - Văn hóa - Xã hội trên địa bàn huyện.

          3. Thực hiện tiếp sóng, phát sóng các chương trinh phát thanh theo quy định của pháp luật.. Hướng dn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Đài Truyn thanh các xã, thị trấn trong huyện.

          4. Phối hp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tnh.

          5. Chủ tri, vận hành Cổng Thông tin - Giao tiếp diện tử huyện đảm bảo thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và con người Yên Lạc trên mạng Internet.

          6. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động câu lạc bộ, lp năng khiếu nghệ thuật... Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp luyện tập cho các tổ chức, cá nhân; Tổ chức các liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn huyện.

            7. Phát hiện, bồi ng, tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, cộng tác viên Vãn hóa Th dục- Th thao của các xã thị trn.

 

            8. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các  môn thể thao truyền thống, bảo tồn các di tích tịch sử văn hóa, di sản văn hóa.

             9. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn: Tồ chức các hoạt động dịch vụ văn hoá th thao và các dịch vụ khác đáp ng nhu cầu của nhân dân đảm bảo đúng quy định ca pháp luật và phù hợp vi điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm.

            10. Hợp tác giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt dộng trong lĩnh vực văn hoá th thao và du lịch với các đơn vị t chc trong và ngoài tỉnh.

             11. Quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách, nguồn thu từ dịch vụ theo quy định của pháp luật; Quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi qun lý theo quy định của pháp luật.

            12.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao./.

 

 

 

Ngày đăng: 19/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*