Tin kinh tế

Yên Lạc quyết tâm xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai

Yên Lạc quyết tâm xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai

 

Trước những tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai tại các địa phương trong thời gian vừa qua, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng đất, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, để từ đó xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp đang sử dụng đất vi phạm do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng không đúng quy định, trong thời gian này, UBND huyện đang tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị trong việc xử lý, giải quyết tồn tại, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

 

 

Để tập trung sự lãnh đạo toàn diện, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai; chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, vận động đến đảng viên, hội viên và nhân dân thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Với yêu cầu đặt ra là: xử lý phải dứt điểm, đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo công khai, minh bạch, nên UBND huyện đã cụ thể hóa cho từng đối tượng, nội dung và thời gian thực hiện. Theo đó, đối với trường hợp lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật đất đai diễn ra từ trước ngày 01/07/2014, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phân loại các trường hợp vi phạm, xác định diện tích vi phạm, lập trích lục diện tích và chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện thực hiện xử lý, giải quyết các vi phạm xong trước ngày 31/03/2019. Đối với các trường hợp lấn, chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật đất đai diễn ra sau ngày 01/07/2014, bên cạnh công tác tuyên truyền cận động người dân tự giác tháo dỡ, huyện sẽ tổ chức cưỡng chế dứt điểm các trường hợp vi phạm và sẽ hoàn thành trong năm 2019. Với các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền, huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai danh sách các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền để giải quyết theo đúng thẩm quyền. Các xã, thị trấn phải báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 25 hàng tháng về Ban chỉ đao huyện.

Để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả việc giải quyết tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban, thành lập Tổ công tác giúp UBND huyện trong việc thẩm định nội dung đề xuất, xử lý, giải quyết tồn tại, vi phạm trong quản lý đất đai của UBND các xã, đồng thời chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện là cơ quan thường trực theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện. Các xã, thị trấn tiếp tục để xảy ra lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép nhưng không ngăn chặn, xử lý kịp thời dứt điểm thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn sẽ chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

 

Trần Biển 

 

Ngày đăng: 08/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*