Giới thiệu các tổ chức

Ban QLDAXD và Phát triển Cụm CN

Giới thiệu

 

 

Số điện thoại CQ:  0211.3603.555

 Email: qldaxdct.yenlac@vinhphuc.gov.vn

 

I. Lãnh đạo Ban QLDAXD và Phát triển Cụm CN huyện

1. Giám đốc

 

 

Ông: Hồ Văn Quang

Chức danh: Giám đốc

Số điện thoại: 0211.3603.456
Email: quanghv@vinhphuc.gov.vn
 

 

2. Các Phó Giám đốc

 

Ông: HOÀNG VĂN ĐIỆN

Ông: TRẦN GIA KHÁNH

Chức danh: Phó Giám đốc

Chức danh: Phó Giám đốc

Số điện thoại:   0979.796.357 Số điện thoại:   
Email: dienhv@vinhphuc.gov.vn Email: 
Lĩnh vực phụ trách : Q Lĩnh vực phụ trách : 

 

II. Cán bộ, công chức của Ban

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Đào Xuân Thường

thuongdx@vinhphuc.gov.vn

02

Nguyễn Hữu Tuyên

tuyennh@vinhphuc.gov.vn

03

Nguyễn Việt Tuấn

tuannv3@vinhphuc.gov.vn

04

Nguyễn Xuân Tuấn

tuannx@vinhphuc.gov.vn

05

Bùi Đức Thắng

 

06

Trần Văn Dũng

 

07

Nguyễn Văn Sơn

 

08

Trần Tiến Cường

 

09

Ngô Đức Thiện

 

  III. Chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDAXD & Phát triển CCN huyện

     Chức năng : Giúp UBND huyện trực tiếp quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và hạ tầng cụm công nghiệp do UBND huyện làm chủ đầu tư. Thực hiện chức năng của đơn vị kinh doanh hạ tầng và tổ chức quản lý của các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện được giao.

      Nhiệm vụ:

+ Trong quản lý dự án : Lập kế hoạch dự án, tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng, các nhiệm vụ thực hiện dự án và kết thúc bàn giao công trình để vận hành sử dụng, các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo, nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác…

+ Trong phát triển cụm công nghiệp: Làm chủ đầu tư các công trình hạ tầng, kỹ thuật, kinh doanh hạ tầng và tổ chức quản lý hoạt động trong Cụm công nghiệp…

 

Ban QLDAXD&PTCCN 

 

Ngày đăng: 01/08/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục